Funkcionalizované amidy prvků 14. skupiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jambor, Roman cze
dc.contributor.author Aman, Michal
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:26:21Z
dc.date.available 2015-09-27T10:26:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61063
dc.description.abstract V rámci této bakalářské práce byla vypracována literární rešerše na téma funkcionalizované amidy prvků 14. skupiny. Z literární rešerše bylo zjištěno, že místo stéricky náročných amidů se může použít amidoboránový fragment. Amidoborány vznikají substitucí organických substituentů na atomu dusíku funkční skupinou BR2 a následnou deprotonizací. Vyznačují se sníženou Lewisovou bazicitou atomu dusíku a přítomností násobné vazby B=N. Dále bylo zjištěno, že tyto amidoboránové ligandy byly využity k syntéze komplexů přechodných kovů. Takto připravené amidoboránové komplexy přechodných kovů vykazují nízké koordinační čísla centrálních atomů. Z literatury je také zřejmé, že amidoboránové ligandy doposud nebyly výrazně použity v chemii nepřechodných kovů. V experimentální části této bakalářské práce byly připraveny dva nové aminoborány L1,2H. Jejich následnou deprotonizací byly připraveny odpovídající amidoborány lithné L1,2Li, které pak následně byly využity k přípravě nových amidoboránů nepřechodných prvků [Sn(L1)2] (1), [Pb(L1)2] (2), [Sb(L1)3] (3), [Ga(L1)2] (4) a [Sb(L2)3] (5). Sloučeniny 1 ? 5 byly charakterizovány pomocí 1H NMR spektroskopie a v případě sloučenin 1 a 2 byla struktura prokázána rentgenovou difrakční analýzou. cze
dc.format 45 s. cze
dc.format.extent 1130956 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Main group elements cze
dc.subject aminoboranes cze
dc.subject amidoboranes cze
dc.subject NMR spectroscopy cze
dc.subject prvky hlavní skupiny cze
dc.subject aminoborány cze
dc.subject amidoborány cze
dc.subject NMR spektroskopie cze
dc.title Funkcionalizované amidy prvků 14. skupiny cze
dc.title.alternative Functionalized Amides of 14. Group Elements eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated As part of this Bachelor´s work was written out a literature review on the theme of functionalized amides of 14. group elements. The literature review revealed that it can be used borylamido fragment instead of sterically demanding amides. Amidoboranes are formed by substitution of organic substituents on the nitrogen atom by the functional group BR2, followed by deprotonation. They are characterized by a reduced Lewis basicity and the presence of nitrogen multiple bonds B=N. Furthermore, it was found that these borylamido ligands were used for the synthesis of transition metal complexes. Thus prepared borylamido transition metal complexes exhibit a low coordination number of the central atoms. From literature it is also obvious that borylamido ligands have not been significantly used in the chemistry of non-transition metals. In the experimental part of this thesis has been prepared two new aminoborane L1,2H. Their subsequent deprotonation were prepared appropriate lithium borylamides L1,2Li, which in turn were used to prepare new borylamido complexes of non-transition elements [Sn(L1)2] (1), [Pb(L1)2] (2), [Sb(L1)3] (3), [Ga(L1)2] (4) a [Sb(L2)3] (5). Compounds 1?5 were characterized by 1H NMR spectroscopy and in the case of compounds 1 and 2, the structure was proved by X-ray diffraction analysis. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32798 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své bakalářské práce a zodpověděl dotazy komise cze
dc.identifier.stag 27105 cze
dc.date.embargo 2035-07-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account