Prognózování poptávky v železniční dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pojkarová, Kateřina cze
dc.contributor.author Virtová, Šárka
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:25:45Z
dc.date.available 2015-09-27T10:25:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61040
dc.description.abstract Náplní diplomové práce "Prognózování poptávky v železniční dopravě" je stanovení budoucího vývoje poptávky po osobní přepravě a vnitrostátní nákladní přepravě a určení nejlepšího modelu. V první části jsou vysvětleny základní pojmy, které s tématem souvisí. V druhé části je provedena analýza současného stavu poptávky v železniční dopravě. Ve třetí části jsou sestaveny prognózy a ve čtvrté části jsou tyto prognózy zhodnoceny a určen nejlepší model pro určení prognózy poptávky. cze
dc.format 85 str., 22 str. příloh cze
dc.format.extent 2573610 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject predicting cze
dc.subject exponential smoothing cze
dc.subject model of season alit constant with linear trend cze
dc.subject model of seasonality constant with yearly linear trend cze
dc.subject multiplicative model cze
dc.subject regression analysis cze
dc.subject estimation errors cze
dc.title Prognózování poptávky v železniční dopravě cze
dc.title.alternative Predicting demand in a railway transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vilímová, Vlasta cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis "Predicting demand in a railway transport" is the determination of the future development of demand for passenger transport and domestic freight transport and the identification of the best model. In the first part the most important terms related to thesis are explained. In the second part the analysis of the current state of demand in the railway sector is made. In the third part the predicting are assembled and in the fourth part this predicting are evaluated and the best model for determination of predicting demand is designed. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence \par{Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspoř{á}danou obhajobu sv{é}ho diplomov{é}ho projektu. V n{í} dok{á}zala přesvědčiv{ý}m způsobem obh{á}jit z{á}věry sv{ý}ch ře{š}en{í}. Na připom{í}nky oponenta reagovala spr{á}vně a v pln{é}m rozsahu je zodpověděla. U doplňkov{ý}ch ot{á}zek prok{á}zala schopnost logick{é}ho my{š}len{í}, pohotov{é} reakce, jasn{é}ho a srozumiteln{é}ho vysvětlen{í}.\par} cze
dc.identifier.stag 28089 cze
dc.date.embargo 2015-05-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account