Informovanost studentů o zdravotně-sociálních dopadech perkutánní endoskopické gastrostomie na život klienta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kmentová, Kateřina cze
dc.contributor.author Gnolová, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:24:20Z
dc.date.available 2015-09-27T10:24:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60982
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na Informovanost studentů o zdravotně-sociálních dopadech perkutánní endoskopické gastrostomie na život klienta. Teoretická část je věnována perkutánní endoskopické gastrostomii, indikacím, kontraindikacím, typům gastrostomie, způsobům zavedení a péči o gastrostomii, výživě do gastrostomie. Další kapitoly jsou věnovány etické problematice, psychickým dopadům, sexuálním dopadům a sociálním dopadům na život jednotlivce s tímto způsobem výživy. Výzkumná část bakalářské práce je zaměřena na míru informovanosti studentů této problematiky. Zjištění míry znalostí studentů o problematice gastrostomie bylo provedeno dotazníkovým šetřením. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 2017865 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Percutaneous endoscopic gastrostomy cze
dc.subject enteral nutrition cze
dc.subject employment client with gastrostomy cze
dc.subject social services cze
dc.title Informovanost studentů o zdravotně-sociálních dopadech perkutánní endoskopické gastrostomie na život klienta cze
dc.title.alternative Awareness of students about health and social impacts percutaneous endoscopic gastrostomy to the client's life eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Taliánová, Magda cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work is focused on the students' awareness of health-social impacts of percutaneous endoscopic gastrostomy to the client's life. The theoretical part is devoted to percutaneous endoscopic gastrostomy, indications, contraindications, gastrostomy types, methods of implementation and gastrostomy care, nutrition to gastrostomy. Other chapters are devoted to ethical issues, psychological impacts, sexual impact and social aspects on the lives of individuals with this way of eating. The research part of the thesis is focused on the students' level of awareness of this issue. Determine the level of knowledge about the issue of gastrostomy was performed questionnaire survey. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena cze
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak byste vyhodnotila míru informovanosti respondentů o dané problematice? 2. Jak jste dospěla k závěru, že více jak polovina respondentů má přehled o zdravotní problematice a více jak polovina respondentů nemá přehled o sociální podpoře klientů? 3. Zkuste formulovat cíle pro výzkumnou otázku 2 a 3. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 28378 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account