Využití modelování v oblasti finančního poradenství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křupka, Jiří cze
dc.contributor.author Jelínková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:06Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60921
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby finanční rezervy. Zabývá se tím, proč si tvořit finanční rezervu a jaké jsou k tomu prostředky. Dále se věnuje návrhu a modelování klasifikačních algoritmů. Na základě analýzy reálné datové matice byly pro tvorbu klasifikačních modelů použity rozhodovací stromy. Algoritmy rozhodovacích stromů (C5.0, CART, QUEST, CHAID) byly testovány pro různé poměry v trénovací a testovací množině a pro různé varianty cílových atributů. Dílčí výsledky klasifikačních algoritmů byly následně použity v metodě případového usuzování. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 2027538 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject finanční rezerva cze
dc.subject finanční produkty cze
dc.subject analýza dat cze
dc.subject rozhodovací stromy cze
dc.subject případové usuzování cze
dc.subject financial reserve eng
dc.subject financial products eng
dc.subject data analysis eng
dc.subject decision trees eng
dc.subject Case-Based Reasoning eng
dc.title Využití modelování v oblasti finančního poradenství cze
dc.title.alternative Using of modeling in financial consultancy sector eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kašparová, Miloslava cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the creation of financial reserves. It focuses on reasons why to create a financial reserve and the suitable ways. Next, it discusses a design and modelling of classification algorithms. Based on the analysis of real data matrix, decision trees were used for creation of classification models. The decision tree algorithms (C5.0, CART, QUEST, CHAID) were tested for various ratios in the training and testing set, and for different variants of the target attribute. The partial results of classification algorithms were then used in the method of Case-Based Reasoning eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33621 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka obeznámila komisi s výsledky své diplomové práce, kterou zpracovávala na téma Využití modelování v oblasti finančního poradenství.Při obhajobě studentka zodpověděla položené otázky: Proč jste ke generalizaci případů zvolila algoritmus GRI?  V čem vidíte největaí přínos své práce? Na základě čeho expert hodnotí doporučení - na základě expertních znalostí nebo na základě nějakého modelu? Je to klasifikační problém? Kde jsou v práci uvedené četnosti případů? Jak jste provedla rozdělení dat? Poměr 80:20 vychází ve větaině případů lépe - proč jste neuvedla výsledky pro tuto variantu? Jaký je rozdíl mezi čtyřmi Vámi použitými algoritmy? Je v práci uvedeno, kolik pravidel pro jednotlivé modely vyalo? cze
dc.identifier.stag 26119 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account