Segmentace zákazníků pro nastavení diferencovaného přístupu k nim

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jonášová, Hana cze
dc.contributor.author Doležalová, Martina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:02Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60918
dc.description.abstract V této práci je realizována segmentace zákazníků na reálných datech poskytnutých jednou IT společností XY. Segmentace byla realizována data miningovými nástroji dle metodiky CRISP-DM v softwarovém prostředí SPSS Modeler. Segmentace zákazníků byla realizována dle hodnoty zákazníka pro danou společnost XY, k jejichž zjištění byla použita RFM analýza a ABC analýza. Na závěr jsou výsledné shluky zákazníků popsány a je nakreslen vývojový diagram charakterizující algoritmus, dle kterého může daná IT společnost diferenciovat zákazníky do jednotlivých shluků. Tištěná práce je doplněna o CD se zdrojovými daty a řešením data miningové úlohy. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 2018444 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject data mining cze
dc.subject customer segmentation cze
dc.subject customer value cze
dc.subject RFM analysis cze
dc.subject ABC analysis cze
dc.subject K-means cze
dc.subject elbow method cze
dc.subject CRM cze
dc.subject methodology CRISP-DM cze
dc.subject segmentace zákazníků cze
dc.subject hodnota zákazníka cze
dc.subject RFM analýza cze
dc.subject ABS analýza cze
dc.subject elbow metoda cze
dc.subject metodologie CRISP-DM cze
dc.subject algoritmus cze
dc.title Segmentace zákazníků pro nastavení diferencovaného přístupu k nim cze
dc.title.alternative Customer Segmentation for setting differentiated access eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hájek, Petr cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In this work, customer segmentation is performed on real data provided by an XY company. Segmentation was implemented by data mining tools according to the methodology CRISP-DM in software environment SPSS Modeler. Customer segmentation was carried out based on the customer value for the XY company. The value was determined by RFM analysis and ABC analysis. The resulting clusters of customers are described and a flowchart is drawn describing the algorithm according to which an IT company can differentiate its customers. Printed work is complemented by CD, where you can find source data and data mining solutions task solution. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32206 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem své diplomová práce na téma Segmentace zákazníků pro nastavení diferencovaného přístupu k nim. Byly položeny otázky oponenta. Komise dále položila následující otázky: Jak je zařazen nový zákazník? Jakým způsobem byly stanoveny použité váhy? V čem je použitý algoritmus inovativní?Studentka na otázky odpověděla. cze
dc.identifier.stag 25996 cze
dc.date.embargo 2035-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account