The Use of Oxymora in William Shakespeare's Works

Show simple item record

dc.contributor.advisor Huschová, Petra cze
dc.contributor.author Kovanda, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:59:05Z
dc.date.available 2015-08-10T07:59:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60882
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zkoumá oxymórony, které používal William Shakespeare ve svých dílech. Teoretická část práce je rozdělena na dvě části; první část vysvětluje všechny sémantické pojmy, které jsou důležité pro problematiku oxymóronů, zatímco druhá část je gramatická a zabývá se dvěma slovními druhy, ze kterých se většinou oxymórony skládají. Praktická část práce poté zkoumá oxymórony ze dvou úhlů pohledu, které jsou představeny v teoretické části; sémantický pohled na věc zkoumá význam oxymóronů a jejich typické vlastnosti, které pramení z toho, že oxymórony odporují samy sobě, zatímco gramatický pohled na věc kvantitativně analyzuje oxymórony na základě slovních druhů, které je tvoří. Na začátku praktické části se rovněž nachází stručné shrnutí děl, které William Shakespeare napsal, protože je poměrně často důležité porozumět kontextu, ve kterém se oxymórony nacházejí. cze
dc.format 40 s. (87 751 znaků) cze
dc.format.extent 1207293 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject semantics eng
dc.subject oxymoron eng
dc.subject antonymy eng
dc.subject hyponymy eng
dc.subject William Shakespeare eng
dc.subject word classes eng
dc.subject nouns eng
dc.subject adjectives eng
dc.subject sémantika cze
dc.subject oxymorón cze
dc.subject antonymie cze
dc.subject hyponymie cze
dc.subject slovní druhy cze
dc.title The Use of Oxymora in William Shakespeare's Works eng
dc.title.alternative Užití oxymoronu v dílech Williama Shakespeara cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Haupt, Jaromír cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis examines oxymora that were used by William Shakespeare in his works. The theoretical part of this paper is divided into two parts; the first part explains all the semantic terms that are important for the issue of oxymora, while the second part is grammatical and deals with the two word classes that oxymora usually consist of. The practical part then examines the oxymora from the two points of view that are introduced in the theoretical part; the semantic perspective covers the meaning and self-contradiction in the oxymora, while the grammatical perspective quantitatively analyzes the oxymora based on word classes that create them. At the beginning of the practical part, there is also a brief summary of works of William Shakespeare because it is often quite important to understand the context in which the oxymora can be found. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32113 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 22526 cze
dc.date.embargo 2015-03-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account