Dostupné zdroje entropie a jejich kvalita v systémech Linux a Windows

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hudec, Tomáš cze
dc.contributor.author Farkas, Marek
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:52Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:52Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60838
dc.description.abstract Tato bakalářská práce vznikla k posouzení dostupných zdrojů a kvality entropie v moderních operačních systémech, především Linux a Windows ale i dalších. V bakalářské práci jsou vysvětleny pojmy entropie, náhodnost, hustota informace a relativita informace. Dále jsou popsány existující generátory náhodných čísel v různých operačních systémech a alternativní zdroje RNG. V práci jsou také popsány vhodné i nevhodné zdroje entropie pro RNG, způsoby, jakými je lze testovat a je také posouzeno, v jakých modelových situací je lze využívat. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 3795380 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject entropy eng
dc.subject randomness eng
dc.subject /dev/random eng
dc.subject bit eng
dc.subject byte eng
dc.subject entropie cze
dc.subject náhodnost cze
dc.subject bajt cze
dc.title Dostupné zdroje entropie a jejich kvalita v systémech Linux a Windows cze
dc.title.alternative Available sources of entropy and their quality on Linux and Windows systems eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis was created for assess the available resources and their quality of entropy in modern operating systems, especially Linux and Windows as well as others. The bachelor thesis explains the concepts of entropy, randomness, density information and information relativity. Next, bachelor thesis describes existing random numbers generators on different operating systems and alternative sources of RNG. The bachelor thesis also describes appropriate and inappropriate sources of entropy for RNG, ways in which can be tested and also examined the situation in which model can be used. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32744 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Všechny cíle bakalářské práce byly splněny. Text je logicky členěn do navazujících kapitol, stylisticky je v pořádku. V praxi lze práci využít zejména pro generování klíčů určených pro šifrování. Logická stavba práce je nadprůměrná, stejně tak práce s literaturou včetně citací. Autor zodpověděl dotazy vedoucího práce i ostatních členů komise. Obhajoba bakalářské práce byla ohodnocena stupněm výborně. cze
dc.identifier.stag 24856 cze
dc.date.embargo 2014-05-09 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account