Charakteristika pádů u pacientů hospitalizovaných na interním oddělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuckir, Martina cze
dc.contributor.author Adamcová, Aneta
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:03Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60798
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou pádů hospitalizovaných pacientů na interním oddělení v oblastní nemocnici. Cílem výzkumu bylo zjistit charakteristiku pádů těchto pacientů. V teoretické části je popisováno stáří a stárnutí, fyziologické a psychické změny, které v tomto období nastávají. Uvedeny jsou zde rovněž definice, klasifikace, rizikové faktory, výskyt a následky pádů. Zmíněny jsou také principy intervence a finanční náklady pádů. Ve výzkumné práci jsou prezentovány výsledky retrospektivní analýzy pádů u hospitalizovaných pacientů na interním oddělení v letech 2009 - 2013. Výsledky je možné využít pro zlepšení kvality péče na daném oddělení, jsou podkladem pro zpracování standardního ošetřovatelského postupu pro pacienty s rizikem pádu. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 2280968 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject falls cze
dc.subject factors of falls cze
dc.subject causes of falls cze
dc.subject patients cze
dc.subject consequences of falls cze
dc.subject pády cze
dc.subject faktory pádů cze
dc.subject příčiny pádů cze
dc.subject pacienti cze
dc.subject následky pádů cze
dc.title Charakteristika pádů u pacientů hospitalizovaných na interním oddělení cze
dc.title.alternative Characteristics of hospitalized patients´ falls at internal wards eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Duková, Ivana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis deals with falls of hospitalized patients in the internal medicine department at the regional hospital. The aim of the research was to determine the characteristics of these patients falls. The theoretical part is describes old age and aging, physiological and psychological changes that occur during this period. Listed here are also definitions, classifications, risk factors, incidence and consequences of falls. Mentioned are also the principles of intervention and financial costs of falls. In the research part the results of a retrospective analysis of falls in hospitalized patients at the internal medicine department in the years 2009 2013 are presented. The results can be used to improve the quality of care at the department and can be basis for preparing standard nursing procedures for patients with risk of falling. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32874
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minusHodnocení oponenta: velmi dobřeDoplňující otázky k obhajobě:1. Uveďte příklad, jak nejefektivněji zabránit riziku pádu na oddělení, kde jsou hospitalizováni pacienti s poruchou hybnosti.Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 27860 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account