Využití omezovacích prostředků v ošetřovatelské praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana cze
dc.contributor.author Grofová, Karolína
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:56:58Z
dc.date.available 2015-08-10T07:56:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60795
dc.description.abstract Teoretická část práce se zaobírá využitím omezovacích prostředků ve zdravotnictví v různých formách a shrnuje náležitosti a rizika, které s sebou tato indikace nese. Zabývá se také historií užití omezovacích prostředků a současnými výzkumy. Praktická část se zabývá postojem sester k omezovacím prostředkům a jejich subjektivních pocitech v souvislosti s jejich užíváním. cze
dc.format 81 s. cze
dc.format.extent 1908550 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject restrictive means cze
dc.subject health care cze
dc.subject hospitalization cze
dc.subject safety cze
dc.subject omezovací prostředky cze
dc.subject zdravotnictví cze
dc.subject hospitalizace cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.title Využití omezovacích prostředků v ošetřovatelské praxi cze
dc.title.alternative Utilization of restrictive devices in nursing practise eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Panovský, Evžen cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the work deals with using of restrictive means in health care in various forms and it summarizes formal ordinations and risks required to using restraints in general. It also deals with history of using restraints and contemporary research. Practical part deals with attitude of nurses to restrictive means and their subjective feelings in connection with their utilization. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32870
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč jste do výzkumného vzorku nazařadila zdrav. sestry z psychiatrického odd. (příp. psychiatr. léčeben) a dala přednost metodě dotazníku před škálováním postojů? 2. Jaké souvztažnosti (ko-relace) a mezi kterými proměnnými ve výzkumu postojů ZP k OP byste mohla (např.) navrhnout? 3. Jaké jsou (by mohly být) další výstupy z vaší práce, další otázky, doporučení pro další zkoumání v této oblasti? 4. Jaké argumenty byste použila ke zdůvodnění oprávněnosti používání síťových lůžek ve srovnání s psychofarmaky u pacientů psychomotoricky neklidných, agitovaných stavů či v případě akutního psychotického stavu? Který z těchto OP byste preferovala vy v případě, že oba jsou indikované k použití? 5. Při hospitalizaci pacienta, který je hospitalizován nikoli proti své vůli, ale bez svého souhlasu (např. z důvodu bezvědomí, intubace), podléhá tato skutečnost oznamovací povinnosti soudu s tím, že bude konáno detenční řízení? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 27530 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account