Studium kyselosti zeolitických materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulánek, Roman cze
dc.contributor.author Vaculík, Jan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:54Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60704
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo získat informace o síle kyselých Br\o{}nstedovských center v sérii zeolitických materiálů MWW topologie. Za účelem vytvoření referentních dat byly studovány běžné průmyslově využívané a velmi detailně popsané zeolity typu MFI, FER a FAU, dále pak byla studována skupina zeolitických materiálů MWW topologie lišící se uspořadáním vrstevnatého prekurzoru, které jsou považovány za další slibné zeolitické materiály pro některé průmyslové aplikace, ale o síle jejich kyselých center zatím chybí detailni informace. Kyselé vlastnosti zeolitů byly studovány pomocí teplotně programované desorpce amoniaku (NH3-TPD). Zeolity byly porovnávány pomocí hodnot aktivačních energií desorpce amoniaku, které jsou úměrné síle kyselosti Br\o{}nstedovskych center. V případě běžných zeolitických materiálů bylo dosaženo dobré shody našich výsledků s výsledky publikovanými v odborné literatuře. MWW zeolity vykazuji výrazně nižši aktivační energie desorpce amoniaku a tudíž je lze považovat za slabší Br\o{}nstedovské kyseliny než zeolity MFI nebo FER. Z experimentálních dat obsažených v této diplomové práci dále vyplývá, že pilířování a hiearchický charakter zeolitu MWW nemá na kyselost aktivních center zásadní vliv. cze
dc.format 93 s.
dc.format.extent 5268049 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Zeolite cze
dc.subject Acidity cze
dc.subject Bronsted acid sites cze
dc.subject Chemisorption cze
dc.subject Temperature programmed desorption cze
dc.subject Ammonia cze
dc.subject Activation energy of desorption cze
dc.subject Calorimetry cze
dc.subject Heat od adsorption cze
dc.subject zeolity cze
dc.subject kyselost cze
dc.subject chemisorpce cze
dc.title Studium kyselosti zeolitických materiálů cze
dc.title.alternative Study of zeolite acidity eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was to obtain the information about acidity strength of Br\o{}nsted acid sites of the MWW zeolite topology. Commercial zeolites as such MFI, FER and FAU, frequently studied and described in literature were studied in order to obtain comparative data which were compared with the data obtained on the zeolite materials of MWW topology with different order of lamellar zeolite precursor. Those structures are considered as other auspicious zeolitic materials for utilization in some catalytic applications, but there are missing detail informations about their strength of acidity. Acidic properties of the zeolitic structures were studied by temperature programmed desorption of ammonia (NH3-TPD). Zeolites were compared using the value of activation energy of ammonia desorption, which are proportional to strength of Br\o{}nsted acid sites. In the case of common zeolites a good agreement of our results with results published in literature was achieved. MWW zeolites show distinctly lower values of activation energy of ammonia desorption and thus they can be considered as weaker Br\o{}nsted acids than MFI or FER zeolites. In addition the experimental data reported here indicates that pillaring and hiearchical nature of MWW zeolite have no influence to strength of acidity. eng
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Technická fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32187 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence 1) Diplomant přednesl prezentaci DP. 2) Doc. Bulánek přečetl posudky. 3) Diplomant odpověděl na dotazy k DP: - Ověření platnosti Kissingerovy rovnice. (prof. Málek) - Ověření doby saturace vzorků. (doc. Skopal) cze
dc.identifier.stag 27131 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account