Odstraňování volných mastných kyselin z bionafty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skopal, František cze
dc.contributor.author Vávra, Aleš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:51Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60702
dc.description.abstract Tato práce se zabývá odstraňováním volných mastných kyselin (FFA) z esterové fáze, vzniklých po neutralizaci katalyzátoru kyselinou fosforečnou. Mastné kyseliny byly převedeny hydroxidem vápenatým, na vápenatá mýdla a vzniklá suspenze byla separována centrifugací. Byl sledován vliv nezávisle proměnných (vstupní číslo kyselosti, molární poměr hydroxidu vápenatého a FFA, přídavek vody, rychlost míchání reakční směsi, čas procesu srážení, teplota procesu srážení, čas centrifugace výsledné reakční směsi) na průběh odstraňování FFA. Měření byla prováděna na základě statistického plánování pokusů podle návrhu Plackett-Burman. Byly provedeny tři série pokusů, jejichž cílem bylo určit hodnoty nezávisle proměnných, které by vedly k zisku bionafty, která by svými vlastnostmi odpovídala hodnotám daných normou EN 14 214. Vyhodnocování bylo prováděno pomoci lineárního modelu programem QC-Expert. cze
dc.format 55 s.
dc.format.extent 2468523 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject biodiesel cze
dc.subject transesterification cze
dc.subject Plackett-Burman cze
dc.subject acid number cze
dc.subject calcium hydroxide cze
dc.subject bionafta cze
dc.subject transesterifikace cze
dc.subject číslo kyselosti cze
dc.title Odstraňování volných mastných kyselin z bionafty cze
dc.title.alternative Removing of free fatty acids from biodiesel eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work dealt with the removal of free fatty acids (FFA) from the ester phase formed after neutralization with phosphoric acid catalyst. Fatty acids were converted calcium hydroxide to calcium soaps, and the resulting suspension was separated by centrifugation. The influence of the independent variables (input acid number, the molar ratio of calcium hydroxide and FFA, addition of water, the stirring rate of the reaction mixture, time of the precipitation process, precipitation process temperature, time of centrifugation of the resulting reaction mixture) on the course of removing FFA. Measurements were carried out on the basis of statistical planning of experiments designed by Plackett-Burman. There were three series of experiments designed to determine the values of the independent variables, which would lead to the profits of biodiesel, which by their properties correspond to the values given by the EN 14 214. The evaluation was performed using a linear model QC-Expert program. eng
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Technická fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32186 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence 1) Diplomant přednesl prezentaci DP. 2) Doc. Bulánek přečetl posudky. 3) Diplomant odpověděl na dotazy k DP: - Otázka míchání reakční směsi. (doc. Čapek) - Otázka technologické proveditelnosti z hlediska času. (prof. Málek) cze
dc.identifier.stag 27096 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account