Analýza a potenciální možnosti rozvoje cestovního ruchu v regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brychtová, Šárka cze
dc.contributor.author Vojtíšek, Martin
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:52:04Z
dc.date.available 2015-08-10T07:52:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60652
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou současného stavu cestovního ruchu. Práce obsahuje vymezení základních pojmů, které se k cestovnímu ruchu vztahují. Pozornost je věnována významu cestovního ruchu pro regionální rozvoj a cestovnímu ruchu v České republice. Druhá část analyzuje cestovní ruch ve vybraném regionu Český ráj (Liberecký kraj). Dále zahrnuje SWOT analýzu shrnující zjištěné informace a vlastní šetření vybraného projektu v řešeném území. cze
dc.format 84 s. cze
dc.format.extent 4113052 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject tourism cze
dc.subject regional policy cze
dc.subject regional development cze
dc.subject Liberec region cze
dc.subject Český ráj cze
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject regionální politika cze
dc.subject regionální rozvoj cze
dc.subject Liberecký kraj cze
dc.title Analýza a potenciální možnosti rozvoje cestovního ruchu v regionu cze
dc.title.alternative Tourism - Analysis and potential possibilities of its development in the selected region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Charbuský, Miloš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with questions of the actual state of tourism. The work contains the definition of keywords related to tourism. Attention is focused on the importance of tourism for regional development and tourism in the Czech Republic. The second part analyzing tourism in a selected region Český ráj (Liberec region). It also includes the SWOT analysis summarizing the information and its own investigation of the selected project in the studied area. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Urbanismus cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32152 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentovi byla položena jedna z otázek vedoucí diplomové práce, ve znění:Téma cyklotras a cykloturistiky se stalo nedílnou součástí tzv. soft turismu; v jeho rámci se zabýváte i Vy anketárním aetřením. Má tato forma alternativního cestovního ruchu na naaem území (ve srovnání s některými evropskými zeměmi - např. Rakouskem, Německem, Nizozemím) jeatě nějaké rezervy?Otázky položené oponentem práce zněly:1. Kde Vy osobně vidíte největaí rezervy a největaí bariery v rozvoji cestovního ruchu v rámci České republiky?2. Kde Vy osobně vidíte největaí rezervy a největaí bariery v rozvoji cestovního ruchu v rámci Vámi sledovaných regionů?V rozpravě byl student tázán na konkrétní regiony, v nichž je zaměstnanost v cestovním ruchu relativně vyaaí. Dále byl tázán na původ některých svých zkuaeností, které v práci uvádí. cze
dc.identifier.stag 25519 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account