Indikátory S-LCA a jejich měření v podniku z pohledu zaměstnavatele

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednaříková, Marie cze
dc.contributor.author Burešová, Klára
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:49:21Z
dc.date.available 2015-08-10T07:49:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60585
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou sociálního posuzování životního cyklu, známého pod názvem S-LCA. První kapitola se nejprve týká metody LCA neboli posuzování životního cyklu, v níž je pozornost zaměřena na fáze a možnosti jejího využití, poté je uveden obecný popis S-LCA. Druhá kapitola je věnována zúčastněným subjektům, kterých se mohou sociální dopady týkat, přičemž podrobněji je rozepsána pouze kategorie zaměstnanců. Dále jsou představeny oblasti dopadu a stručně popsány jednotlivé sociální indikátory, které jsou v praktické části předmětem zkoumání ve dvou vybraných podnicích, aby bylo možné výsledky vzájemně porovnat. cze
dc.format 119 s. cze
dc.format.extent 2325588 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject LCA cze
dc.subject S-LCA cze
dc.subject indicators cze
dc.subject impact areas cze
dc.subject categories of stakeholder cze
dc.subject indikátory cze
dc.subject oblasti dopadu cze
dc.subject stakeholder kategorie cze
dc.title Indikátory S-LCA a jejich měření v podniku z pohledu zaměstnavatele cze
dc.title.alternative Indicators of S-LCA and their measurement in the company from the perspective of the employer eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Votavová, Milena cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Master thesis discusses the problems with social life cycle assessment, known as S-LCA. The first chapter concerns the method of LCA also known as life cycle assessment, in which is attention focused on the phase and the possibilities of using this method. This chapter also includes a general description of S-LCA. The second chapter is devoted to the stakeholders, who may be affected with social impacts, while I am focusing in detail on the category of employees. Furthermore are presented the impact areas and briefly described single social indicators that are in the practical part subjects of examination in the two selected companies, to allow compare the results. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33608 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Bylo možné u vybraných otázek scénáře dotazování odpovědět jinak, než jak odpověděli respondenti? Je vztah mezi systémem HSMS a uvedenými indikátory? Které z uvedených oblastí dopadů pro stakeholder kategorií "zaměstnanci" sleduje společnost Fatra, a.s.?Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 27588 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account