Příprava malayaitových sloučenin typu CaSn1-xCoxSiO5-delta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Luxová, Jana cze
dc.contributor.author Látalová, Marcela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:49:05Z
dc.date.available 2015-08-10T07:49:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60581
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá přípravou malayaitových pigmentů typu CaSnx-1CoxSiO5-? dopovaných kobaltem, kde x = 0,005, 0,01, 0,015, 0,025, 0,03, 0,04, 0,055, 0,065,0,075,0,085. Všechny pigmenty byly připraveny klasickou keramickou metodou, přičemž porovnány byly jednostupňový a dvoustupňový výpal. Jako další možná příprava byla zvolena metoda pomocí mechanické aktivace, avšak tato poslední zmíněná metoda byla uskutečněna jen u některých vybraných koncentrací. Jako výchozí suroviny byly použity přírodní mikromletý oxid křemičitý (SiO2), směsný oxid kobaltnato-kobaltitý (Co3O4), oxid cíničitý (SnO2) a srážený uhličitan vápenatý (CaCO3). Cílem práce bylo zjistit barevné vlastnosti malayaitové sloučeniny v závislosti na množství použitého chromoforu, teplotě výpalu a zvolené metodě přípravy, dále pak ověřit aplikační možnosti sloučenin ve smyslu jejich použití k vybarvování keramické glazury a organického pojivového systému. Velikost částic byla stanovena u všech připravených pigmentů a u vybraných vzorků bylo navíc ověřeno jejich složení pomocí rentgenové difrakční analýzy. cze
dc.format 131 s.
dc.format.extent 2633244 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Inorganic pigments cze
dc.subject malayaite pigments cze
dc.subject stannic oxide SnO2 cze
dc.subject ceramic pigments cze
dc.subject color properties cze
dc.subject keramické pigmenty
dc.subject oxid cíničitý
dc.title Příprava malayaitových sloučenin typu CaSn1-xCoxSiO5-delta cze
dc.title.alternative Preparation of malayaite compounds type of CaSn1-xCoxSiO5-delta eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vlček, Milan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the preparation of pigments malayaite type CaSnx-1CoxSiO5-? doped with the cobalt, where x = 0.005, 0.01, 0.015, 0.025, 0.03, 0.04, 0.055, 0.065, 0.075, 0.085. All pigments were prepared by a conventional ceramic method, when the single-stage and two-stage firing were compared. Mechanical activation was elected as next possible preparation method, but these two methods were carried out only for certain selected concentrations. As starting materials were used natural micronized silica (SiO2), mixed cobaltous - cobaltic oxide (Co3O4), stannic oxide (SnO2) and precipitated calcium carbonate (CaCO3). The aim of this thesis was to determine the color properties malayaite compound depending on the amount of the chromophore, the firing temperature and the chosen method of preparation. The application possibilities of tested pigments were studied after dispergation into of ceramic glaze and organic binder system. The particle size was determined for all prepared pigments and the phase compositions of selected samples were verified using X-ray diffraction analysis. eng
dc.description.department Katedra anorganické technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31971 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Bc. Marcela Šinkovská seznámila komisi s tématem své diplomové práce formou prezentace. Hovořila obecně o pigmentech typu malayatů. V experiment{á}ln{í} č{á}sti představila postupy př{í}pravy materi{á}lů a použit{é} experiment{á}ln{í} techniky k hodnocen{í} připraven{ý}ch pigmentů. Představila dosažené výsledky především formou tabulek a grafů s uveden{ý}mi barevnými vlastnostmi a hodnocením fázového složení vzorků. \par{N{á}sledovalo čten{í} posudků vedouc{í}ho diplomov{é} pr{á}ce a oponenta diplomov{é} pr{á}ce. Diplomantka n{á}sledně reagovala na připom{í}nky oponenta. Pot{é} byla otevřena diskuse a diplomantka reagovala na dotazy členů zku{š}ebn{í} komise, kter{é} se t{ý}kaly barevn{ý}ch trendů v glazuře a v organick{é} pojivu, př{í}pravy vzorků s nízkými obsahy kobaltu, nábojové kompenzace, porovnání s jinými modrými pigmenty. cze
dc.identifier.stag 24081 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account