Porovnání spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holá, Jana cze
dc.contributor.author Koutecký, Vladimír
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:50Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60577
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá hodnocením a porovnáváním poskytované péče v nemocnicích akutní péče v Pardubickém kraji, a to pohledem hospitalizovaných pacientů. Práce se skládá z části teoretické a výzkumné. V teoretické části jsou shrnuta podstatná východiska zaměřující se na kvalitu ošetřovatelské péče. Výzkumná část pojednává o kvantitativním výzkumu, který probíhal formou anonymního dotazníku. Cílem výzkumné části bylo zhodnotit kvalitu poskytované ošetřovatelské péče v nemocnicích akutní péče Pardubického kraje. Získaná data byla použita ke statistickému ověření hypotéz. V závěru práce jsou uvedeny výsledky výzkumu a připomínky k výsledkům. cze
dc.format 118 s. cze
dc.format.extent 2778004 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject patient satisfaction cze
dc.subject quality of care cze
dc.subject acute care cze
dc.subject Pardubice Region cze
dc.subject spokojenost pacientů cze
dc.subject kvalita péče cze
dc.subject akutní péče cze
dc.subject Pardubický kraj cze
dc.title Porovnání spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje cze
dc.title.alternative Benchmarking of Patients' Satisfaction in Hospitals of Pardubice Region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hlaváčková, Eva cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the evaluation and comparison of the care provided in hospitals of acute care in the Pardubice region from the point of view of hospitalized patients. The theoretical part summarises substantial resources, focusing on the quality of nursing care. Research section deals with quantitative research which was performed in the form of anonymous questionnaire. The aim of the research was to assess the quality of nursing care in hospitals of acute care in Pardubice region. The obtained data were used for the statistical verification of hypotheses. At the conclusion of the thesis are presented results of the research and comments on the results. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33147
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak byly dotazníky vybírány? Kdo vyplňoval dotazníky na dětských odděleních a na oddělení ARO? 2. Domníváte se, že všechny otázky v dotazníku jsou formulovány tak, aby zjišťovaly spokojenost pacientů? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. 3. Jaký vztah má otázka č. 20 k hodnocení spokojenosti? Co Vám pomohla zjistit? 4. 83% pacientů uvedlo, že zdravotníci kontrolují jejich identifikační údaje. Jedná se podle Vás o pozotivní výsledek? 5. Je svačina běžnou součástí stravy v dietním systému? Jaké svačiny pacientům chybí? 6. Uvádíte, že jednou z výhod tabletového systému je to, že udrží dlouho jídlo teplé. Pacienti ve Vašem výzkumu si stěžovali, že jídlo dostatečně teplé není. Jaký systém nemocnice Pardubického kraje využívají? 7. V práci zmiňujete limity ve sběru dat. Jak byste je jako manažer řešil? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 27508 cze
dc.date.embargo 2015-05-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account