Percepce životních hodnot u pacientů v terminálním stádiu nemoci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermáková, Kateřina cze
dc.contributor.author Hošek, Oldřich
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:43Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60570
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem Percepce životních hodnot u pacientů v terminálním stádiu nemoci je prací teoreticko-výzkumnou. V teoretické části je popisována problematika umírání a smrti, paliativní a hospicové péče, postojů, hodnot a hodnotové orientace a v neposlední řade je v práci popsána existenciální analýza, logoterapie a představujeme zakladatele fenoménů V. E. Frankla. V empirické části jsou prezentovány jednotlivé případové studie respondentů, u kterých byla ukončena kurativní léčba a následně započata léčba paliativní či symptomatologická. Rozhovory byly zaměřeny na zmapování životních hodnot u vybraných respondentů, kteří si museli uvědomit blízkost smrti. cze
dc.format 118 s. cze
dc.format.extent 1873352 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject dying cze
dc.subject palliative care cze
dc.subject life values cze
dc.subject existential analysis cze
dc.subject logotherapy cze
dc.subject umírání cze
dc.subject paliativní péče cze
dc.subject životní hodnoty cze
dc.subject existenciální analýza cze
dc.subject logoterapie cze
dc.title Percepce životních hodnot u pacientů v terminálním stádiu nemoci cze
dc.title.alternative Perception of life values by patients in terminal stage of disease eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šoukalová, Kristýna cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Diploma thesis "Perception of life values by patients in the terminal stage of a disease" is composed of theoretical and investigatory part. The theoretical part describes the issue of dying and death, palliative and hospice care, attitudes, values and values´ orientation. Last but not least it talks about existential analysis with logotherapy and the founder of those phenomena V. E. Frankl. The empirical part presents respective case studies of respondents who have just finished with curative care and have started palliative or symptomatology care. The interciews were focused on mapping life values of those respondents who had to realize their proximity to death. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33164
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak si vysvětlujete, že účast ve studii odmítli všichni oslovení muži? 2. V čem jste viděl největší problém při vedení rozhovorů s nevyléčitelně nemocnými? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 27493 cze
dc.date.embargo 2015-05-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account