Využívání informačních systémů podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Máchová, Renáta cze
dc.contributor.author Velová, Pavla
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:48:09Z
dc.date.available 2015-08-10T07:48:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60558
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na využívání informačních systémů podniku. První část definuje základní pojmy informačních systémů, procesního řízení a procesního přístupu. Dále jsou popsány metody a nástroje procesního modelování a metriky procesu. Závěr práce se věnuje zmapování firemních procesů, odhalení slabých stránek a možných návrhů na zlepšení. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 1272750 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject information eng
dc.subject data eng
dc.subject information system eng
dc.subject process eng
dc.subject process management eng
dc.subject process modelling eng
dc.subject metrics eng
dc.subject informace cze
dc.subject data cze
dc.subject informační systém cze
dc.subject procesní řízení cze
dc.subject procesní modelování cze
dc.subject metriky cze
dc.title Využívání informačních systémů podniku cze
dc.title.alternative The use of information systems in company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on the use of information systems in company. The first part defines the basic concepts of information systems, process management and process approach. There are also described methods and tools for process modeling and metrics of the process. The conclusion deals with the mapping of business processes, revealing weaknesses and possible recommendations for improvement. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32247 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence \par{Studentka sezn{á}mila komisi s obsahem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce na t{é}ma Využ{í}v{á}n{í} informačn{í}ch syst{é}mů podniku. Komise položila ot{á}zky: Je EPC diagram vhodn{ý}m prostředkem pro modelov{á}n{í} funkčn{í}ch požadavků na IS? Kolik bylo použito modelovac{í}ch prostředků?\nl{} Studentka na ot{á}zky odpověděla. Komise měla v{ý}hrady zejm{é}na k použit{ý}m modelovac{í}m prostředkům vzhledem k zad{á}n{í} pr{á}ce.\par} cze
dc.identifier.stag 26057 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account