Enzymem funkcionalizované nanočástice jako značky protilátek v imunosenzorech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korecká, Lucie cze
dc.contributor.author Kovářová, Aneta
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:47:24Z
dc.date.available 2015-08-10T07:47:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60531
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo značení protilátek enzymem modifikovanými nanočásticemi (konjugát), které jsou využitelné pro kvantitativní elektrochemickou detekci antigenu pomocí imunosenzoru založeném na ELISA principu. Imunosenzor je tvořen primárními anti-ApoE protilátkami (IgG) imobilizovanými na magnetických částicích, proteinem ApoE jako antigenem a připravenými sekundárními anti-ApoE protilátkami (IgG) značenými enzymem modifikovanými mezoporézními křemičitými nanočásticemi (MSN). Jako enzymy byly využity křenová peroxidáza (HRP) a alkalická fosfatáza (ALP). Dílčí kroky spočívaly v nalezení optimálního množství enzymů imobilizovaných na nanočástice, určení optimálního ředění připravených konjugátů, a jejich funkčnost byla nakonec ověřena sestavením kompletních imunosenzorů. Pro elektrochemickou detekci byly využity miniaturizované tištěné tříelektrodové senzory, lineární a square wave voltametrie jako detekční techniky. cze
dc.format 107 s. cze
dc.format.extent 2272950 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject horseradish peroxidase cze
dc.subject alkaline phosphatase cze
dc.subject mesoporous silica nanoparticles cze
dc.subject labeled antibodies cze
dc.subject immunosensors cze
dc.subject křenová peroxidáza cze
dc.subject alkalická fosfatáza cze
dc.subject mezoporézní křemičité nanočástice cze
dc.subject značené protilátky cze
dc.subject imunosenzory cze
dc.title Enzymem funkcionalizované nanočástice jako značky protilátek v imunosenzorech cze
dc.title.alternative Enzyme-modified nanoparticles as antibodies labels in immunosensors eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis was labeling of antibodies with enzyme modified nanoparticles (conjugate), which are used for quantitative electrochemical detection of an antigen by using immunosensor based on the ELISA principle. The immunosensor is formed by primary anti-ApoE antibodies (IgG) immobilized on magnetic particles, protein ApoE as an antigen and prepared secondary anti-ApoE antibodies (IgG) labeled with enzyme modified mesoporous silica nanoparticles (MSN). Horseradish peroxidase (HRP) and alkaline phosphatase (ALP) were used as enzymes. Substeps consisted of finding the optimum amounts of the enzymes immobilized on nanoparticles, determining of optimal dilution prepared conjugates and their functionality was finally verified by constructing complete immunosensor. For electrochemical detection were used miniaturized three-electrode printed sensors, linear and square wave voltammetry as a detection technique. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32397 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce.2. Přečtení posudků vedoucího a oponenta diplomové práce. 3. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce. 4. Studentka odpovídala na vaechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 27359 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account