Analýza produktů určených ke zhodnocování volných peněžních prostředků fyzických osob

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkora, František cze
dc.contributor.author Haklová, Petra
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:46:08Z
dc.date.available 2015-08-10T07:46:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60494
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje především bankovní, ale také ostatní, produkty zhodnocující finanční prostředky fyzických osob. První část práce popisuje finanční plánování těchto osob včetně jednoduché ukázky finančního plánu. Dále pak představuje faktory, které ovlivňují chování investorů, mezi které patří výnos, riziko a likvidita. Třetí kapitola popisuje finanční trh a jeho dělení. Následující kapitola se již zaměřuje na konkrétně vybrané nástroje finančního a kapitálového trhu. Poslední část uvádí modelové příklady fyzických osob a možnosti zhodnocení jejich přebytečných finančních prostředků vzhledem ke zvoleným cílům ve finančním plánu. cze
dc.format 50 s., 3 s. obr. příl. cze
dc.format.extent 1411394 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject financial plan eng
dc.subject financial market eng
dc.subject saving eng
dc.subject investment eng
dc.subject Individuals eng
dc.subject yield eng
dc.subject risk eng
dc.subject finanční plán cze
dc.subject finanční trh cze
dc.subject spoření cze
dc.subject investice cze
dc.subject výnos cze
dc.subject fyzická osoba cze
dc.subject riziko cze
dc.title Analýza produktů určených ke zhodnocování volných peněžních prostředků fyzických osob cze
dc.title.alternative Analysis of Products Intended to Increase the Value of Money for Individuals eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis primarily describes banking but also other products valuating financial resources of individuals. The first part of the paper describes financial planning of these individuals including a simple demonstration of a financial plan. Furthermore, the paper introduces the factors which influence investors' behavior, including the yield, risk, and liquidity. The third chapter describes a financial market and its division. The following chapter already focuses on specifically selected products of the financial and capital market. The last part states model examples of individuals and possibilities of valuation of their redundant money given the selected aims in the financial plan. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32315 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Studentka sezn{á}mila komisi s obsahem a c{í}lem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. C{í}lem pr{á}ce bylo analyzovat předev{š}{í}m bankovn{í} produkty v~oblasti zhodnocov{á}n{í} voln{ý}ch peněžn{í}ch prostředků a navrhnout vhodn{é} investičn{í} portfolio pro investora. Studentka sezn{á}mila komisi se z{á}věry pr{á}ce a odpověděla na ot{á}zky položen{é} vedouc{í}m pr{á}ce:\par} \par{1. Vysvětlete v{ý}znam technick{é} {ú}rokov{é} m{í}ry v r{á}mci životn{í}ho poji{š}těn{í} 2. V pr{á}ci rozeb{í}r{á}te různ{é} možnosti investov{á}n{í} a zhodnocen{í} finančn{í}ch prostředků. Jakou formu zhodnocen{í} finančn{í}ch prostředků byste z uveden{ý}ch alternativ zvolila Vy osobně a proč?\par} cze
dc.identifier.stag 26101 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account