Oceňování aktiv a pasiv v účetnictví.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkora, František cze
dc.contributor.author Pavlová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:46:05Z
dc.date.available 2015-08-10T07:46:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60491
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na vymezení aktiv a pasiv, jejich charakteristiku a problematiku oceňování. Popisuje základní oceňovací báze, jednotlivé metody oceňování aktiv a pasiv v účetnictví a specifikuje okamžik, kdy k ocenění dochází. Dále zahrnuje popis české a mezinárodní legislativy upravující tuto problematiku. Teoretická část práce je doplněna o poznatky a příklady zjištěné ve vybrané společnosti. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 770303 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject assets eng
dc.subject commitment eng
dc.subject valuation basis eng
dc.subject balance sheet eng
dc.subject majetek cze
dc.subject závazek cze
dc.subject oceňovací báze cze
dc.subject rozvaha cze
dc.title Oceňování aktiv a pasiv v účetnictví. cze
dc.title.alternative Valuation of Assets and Liabilities in Accounting. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This paper focuses on the definition of assets and liabilities, their characteristics and the issue of valuation. It describes basic measurement bases, particular methods of valuation of assets and liabilities in accounting and it specifies the moment when the valuation occurs. Furthermore, it includes a description of Czech and international legislation adjusting this issue. The theoretical part of the paper is supplied with findings and examples obtained in a selected company. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32271 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{~Studentka sezn{á}mila komisi s obsahem a c{í}lem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. C{í}lem pr{á}ce bylo popsat metody oceňov{á}n{í} aktiv a pasiv v {ú}četnictv{í}, analyzovat v{ý}hody a nev{ý}hody jednotliv{ý}ch metod z hlediska uživatelů {ú}četn{í}ch informac{í} a poznatky aplikovat v konkr{é}tn{í} společnosti. Studentka sezn{á}mila komisi se z{á}věry pr{á}ce a odpověděla na ot{á}zky položen{é} vedouc{í}m pr{á}ce:\par} \par{Proč je, dle Va{š}eho n{á}zoru, oceňov{á}n{í} historickou cenou st{á}le uplatňov{á}no v~{ú}četnictv{í} v takov{é} m{í}ře? Proč je metoda LIFO v řadě n{á}rodn{í}ch i nadn{á}rodn{í}ch {ú}četn{í}ch {ú}prav zak{á}zan{á}?\par} cze
dc.identifier.stag 26097 cze
dc.date.embargo 2015-04-28 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account