Analýza nákladů a výkonů ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr cze
dc.contributor.author Vašková, Martina
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:52Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60477
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje analýze nákladů a výkonů ve vybraném podniku. V teoretické části se zabývá koncepcí výkazu zisku a ztráty a základními pojmy souvisejícími s tématem bakalářské práce, tedy výkony, výnosy, náklady a výsledkem hospodaření. Dále teoretická část popisuje princip horizontální a vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty a analýzy bodu zvratu. V praktické části je pak horizontální a vertikální analýza a analýza bodu zvratu aplikována na konkrétním podniku - I. AGRO Oldřiš a.s. Praktická část se snaží postihnout specifika analýzy nákladů a výkonů v zemědělském podniku. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 1560846 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Costs eng
dc.subject revenues eng
dc.subject benefits eng
dc.subject trading income eng
dc.subject break-even point eng
dc.subject horizontal analysis eng
dc.subject vertical analysis eng
dc.subject náklady cze
dc.subject výnosy cze
dc.subject výsledek hospodaření cze
dc.subject bod zvratu cze
dc.title Analýza nákladů a výkonů ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Cost and benefit analysis in the selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused the analysis of costs and benefit. Theoretical part deals with the concept of profits and loss and basic terms connected with the topic of the bachelor thesis, namely benefits, revenues, costs, and trading income. Theoretical part also describes principle of the horizontal and vertical analysis of the financial statements and also the analysis of the break-even point. The horizontal and vertical analysis of the financial statements and the analysis of the break-even point are applied to particular company - I. AGRO Oldřiš a.s. The practical part seeks to capture the specifics of the cost-benefit analysis of agricultural company. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32286 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Studentka sezn{á}mila komisi s obsahem a c{í}lem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. C{í}lem pr{á}ce bylo analyzovat n{á}klady a v{ý}kony vybran{é}ho podniku a doporučit zlep{š}en{í} hospod{á}řsk{é}ho v{ý}sledku. Studentka sezn{á}mila komisi se z{á}věry pr{á}ce a odpověděla na ot{á}zky položen{é} vedouc{í}m pr{á}ce:\par} \par{Sezn{á}mila jste veden{í} podniku se zji{š}těn{ý}mi v{ý}sledky a pokud ano, jak{á} byla jejich reakce?\par} cze
dc.identifier.stag 25613 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account