Analýza marketingového mixu produktu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina cze
dc.contributor.author Nekvinda, Pavel
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:46Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60471
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analyzováním rozšířeného marketingového mixu s využitím marketingového průzkumu. V první části je tento proces popsán teoreticky. V praktické části je aplikován na konkrétní marketingový mix produktu cvičení ve fitness centru Fitness a turbosolárium Michal Sodomka. Výstupem práce jsou doporučení pro zlepšení marketingového mixu. cze
dc.format 68 s. (105 970 znaků) cze
dc.format.extent 2183467 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Extended marketing mix eng
dc.subject marketing research eng
dc.subject demand eng
dc.subject services eng
dc.subject fitness center eng
dc.subject rozšířený marketingový mix cze
dc.subject marketingový průzkum cze
dc.subject poptávka cze
dc.subject služby cze
dc.subject fitness centrum cze
dc.title Analýza marketingového mixu produktu cze
dc.title.alternative Analysis of the marketing mix of a product eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with analysis of an extended marketing mix with the use of marketing research. This process is described theoretically in the first part of this work. The practical part is focused on application of this process on product exercise in the fitness centre Fitness a turbosolárium Michal Sodomka. As a result of this thesis was made suggestions for improvement of this marketing mix. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32302 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{Student sezn{á}mil komisi s obsahem a c{í}lem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce. C{í}lem pr{á}ce bylo analyzovat marketingov{ý} mix specifick{é}ho produktu a navrhnout opatřen{í} pro jeho zlep{š}en{í} v z{á}vislosti na f{á}zi životn{í}ho cyklu produktu. Student sezn{á}mil komisi se z{á}věry pr{á}ce a odpověděl na ot{á}zky položen{é} vedouc{í}m pr{á}ce:\par} \par{1. V oblasti služeb je jedn{í}m z kl{í}čov{ý}ch n{á}strojů, vedouc{í}m k {ú}spěchu člověk (poskytovatel služby). Autor může uv{é}st, do jak{é} m{í}ry je obsluhuj{í}c{í} person{á}l {š}kolen a motivov{á}n, zda je zde možnost sledovat kolegy a učit se tak vz{á}jemně ze siln{ý}ch str{á}nek kolegů. 2. Autor navrhl 15 možn{ý}ch změn na z{á}kladě anal{ý}z a {š}etřen{í}. Kterou z těchto změn považuje za kl{í}čovou? Je zde nějak{á} kombinace změn, kter{á} mus{í} proběhnout najednou a nelze změnu prov{é}st, bez n{á}vaznosti na jin{é}?\par} cze
dc.identifier.stag 25365 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account