Analýza prodejních aktivit podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina cze
dc.contributor.author Drvota, Jan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:45:44Z
dc.date.available 2015-08-10T07:45:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60469
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce "Analýza prodejních aktivit podniku" je analýza a zhodnocení stavu a způsobu prodeje ve společnosti Synthesia, a. s., BU Oxycelulóza a navržení zlepšujících opatření. V teoretické části jsou uvedeny a vysvětleny základní pojmy z oblasti marketingu, mezi které patří marketingový mix, marketingové prostředí, tržní segmentace, marketingové dotazníkové šetření a aplikace marketingu v průmyslové podobě. Praktická část představuje společnost Synthesia, a. s., resp. BU Oxycelulóza. Je zde analyzován marketingový mix, marketingové prostředí a návrhy zlepšujících opatření. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 2508187 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Sales eng
dc.subject Marketing mix eng
dc.subject Product eng
dc.subject Price eng
dc.subject Promotion eng
dc.subject Marketing environment eng
dc.subject Industrial (B2B) marketing eng
dc.subject prodej cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject průmyslový marketing cze
dc.title Analýza prodejních aktivit podniku cze
dc.title.alternative Analysis of the enterprise sales activities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The subject of the thesis "Analysis of the enterprise sales activities" is the analysis and evaluation of the methods of sales at the company Synthesia, a. s., BU Oxycellulose and the suggestions for improving measure. The theoretical part introduces the basic terms of marketing such as marketing mix, marketing environment, market segmentation, marketing surveys questionnaires and application of marketing in it's industrial form. The practical part introduces the company Synthesia, a. s., BU Oxycellulose. There is analyzed marketing mix and marketing environment of the company in this section. Suggestions for improving measure take place in the end of this part. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32274 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{N{á}zev pr{á}ce: Anal{ý}za prodejn{í}ch aktivit podniku\par} \par{Ot{á}zky k~obhajobě: Autor ve sv{é} pr{á}ci navrhuje využit{í} dotazn{í}ků pro z{í}sk{á}n{í} zpětn{é} vazby od konečn{ý}ch uživatelů produktu. Jakou m{í}ru n{á}vratnosti autor oček{á}v{á} a jak by bylo možn{é} tuto m{í}ru zv{ý}{š}it? Na str. 42 je zm{í}něna st{á}vaj{í}c{í} n{í}zk{á} aktivita zkouman{é}ho podniku v~r{á}mci aktivit public relations. Je tato skutečnost stejn{á} i na zahraničn{í}ch trz{í}ch, kde podnik přev{á}žně nab{í}z{í} sv{é} v{ý}robky? Jak{é} aktivity PR autor navrhuje, v~čem by mohly b{ý}t specifick{é} vůči konkurenci?\par} cze
dc.identifier.stag 25329 cze
dc.date.embargo 2015-04-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account