Působení vybraných složek esenciálních olejů na mechanické, optické a hypermolekulární vlastnosti lignocelulózových materálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gojný, Jan cze
dc.contributor.author Herynek, František
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:44:53Z
dc.date.available 2015-08-10T07:44:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60444
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je studování vlivu složek esenciálních olejů na mechanické, optické a hypermolekulární vlastnosti lignocelulózových materiálů. Tyto materiály byly vystaveny parám složek esenciálních olejů po dobu 30 dnů. Nejprve proběhlo měření u vzorků, které parám nebyly vystaveny a tyto posloužily jako srovnávací vzorky. Z mechanických vlastností byla měřena pevnost v tahu a pevnost v tlaku. Z optických vlastností byla měřena ISO bělost, žlutost a počítána barvová odchylka. Byla sledována kinetika sorpce par. Testovány byly i mechanické vlastnosti vzorků vyrobených z PVC. cze
dc.format 125 s.
dc.format.extent 2948630 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject lignocellulosic materials cze
dc.subject essential oils cze
dc.subject optical properties cze
dc.subject mechanical properties cze
dc.subject moistening cze
dc.subject hypermolecular properties cze
dc.subject lignocelulózový materiál
dc.subject esenciální oleje
dc.subject mechanické vlastnosti
dc.subject hypermolekulární vlastnosti
dc.subject optické vlastnosti
dc.title Působení vybraných složek esenciálních olejů na mechanické, optické a hypermolekulární vlastnosti lignocelulózových materálů cze
dc.title.alternative Effect of chosen components of essential oils to mechanical, optical and hypermolecular properties of lignocellulosic materials eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Milichovská, Svatava cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is to study the effect of chosen components of essential oils on mechanical, optical and hypermolecular properties of lignocellulosic material. These materials were exposed to vapors of essential oils for thirty days. Firstly, measurement of samples, which weren't exposed to vapor was carried out and this was used as reference samples. From the mechanical properties tensile strength and compressive strength was measured. From the optical properties - ISO whiteness, yellowness and color deviation was measured. Kinetics sorption of vapors was studied. Mechanical properties of PVC samples were also studied. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31979 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Student prezentoval svoji diplomovou práci a vyjádřil se k připomínkám v oponentském posudku. prof. Ing. F. Potůček, CSc.: Vysvětlete jednotky, které jste použil u grafu rychlosti. Co znamená pojem: relativní koncentrace pórů zaplněných vodou? cze
dc.identifier.stag 27843 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account