Vliv zrychleného stárnutí a působení vybranných složek esenciálních olejů na lignocelulózové materiály.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gojný, Jan cze
dc.contributor.author Špundová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:44:51Z
dc.date.available 2015-08-10T07:44:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60442
dc.description.abstract Cílem této práce bylo proměřit a vyhodnotit vliv zrychleného stárnutí a působení par vybraných složek esenciálních olejů na lignocelulózový materiál. Metoda měření v této práci byla navržena na základě potřeby ochránit knižní fondy pro budoucí generace. Část vzorků byla vystavena zrychlenému stárnutí při zvolených podmínkách a následně parám složek esenciálních olejů. Druhá část vzorků byla vystavena pouze parám složek esenciálních olejů. Byla zavedena metoda založená na studiu difúze a kondenzace esenciálních olejů v pórovitém materiálu. Měření probíhalo gravimetricky za standardních podmínek. Předmětem měření byla směs dvou složek esenciálních olejů a pět druhů papíru o různém složení. Po ukončení doby expozice vzorků danému prostředí byly vyhodnoceny změny mechanických, optických a chemických a hypermolekulárních vlastností. cze
dc.format 150 s.
dc.format.extent 4579991 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Ligno-cellulosic materials cze
dc.subject ageing paper cze
dc.subject mechanical cze
dc.subject chemical cze
dc.subject optical cze
dc.subject hyper-molecular properties cze
dc.subject lignocelulózové materiály cze
dc.subject stárnutí papíru
dc.subject esenciální oleje
dc.title Vliv zrychleného stárnutí a působení vybranných složek esenciálních olejů na lignocelulózové materiály. cze
dc.title.alternative Effects of accelerated aging and to the action of chosen components of essential oils to the lignocellulosic materials. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Milichovský, Miloslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was measured and evaluate influences of accelerated aging and vapour water and essential oils on lingo-cellulosic materials. The method of measurement based on to need protect book archives for future generation method was designed. The part of the sample was exposed accelerated ageing at chosen conditions than vapour of essential oils. The second part of the samples was exposed vapour essential oils only. The method based on study of diffusion and consequential condensation of essential oils in porous material was introduced. The measurement was gravimetrically under standard conditions. Two components of essential oil and five types of paper different ash content were used for study. The mechanical, chemical, optical and hyper-molecular properties of samples were compared and evaluated after the completion of exposition in chosen environments. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31978 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svojí diplomovou prácí a vyjádřila se k připomínkám v oponentském posudku. doc. Ing. M. Vrška, CSc.: Souhlasíte s výsedkem vláknitého zastoupení ve vzorcích? cze
dc.identifier.stag 27841 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account