Strategické nástroje pro rozvoj venkovských oblastí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotka, Martin cze
dc.contributor.author Zyklová, Hana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:41:58Z
dc.date.available 2015-08-10T07:41:58Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60373
dc.description.abstract Tato bakalářská práce s názvem "Strategické nástroje pro rozvoj venkovských oblastí"je zaměřena na využívání nástroje LEADER při naplňování místních rozvojových strategií venkovskými obcemi. V úvodu je provedeno vymezení venkovských obcí, jejich hospodaření a nástroje rozvoje. Následuje charakteristika a vývoj iniciativy LEADER, úloha místních akčních skupin v rámci rozvoje venkova a uplatňování této iniciativy v rámci ČR. Závěrečná část je věnována analýze jejího využívání v rámci vybraných obcí v porovnání s ostatními nástroji rozvoje obcí. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 19704869 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject rozvoj cze
dc.subject obce cze
dc.subject venkov cze
dc.subject LEADER cze
dc.subject místní akční skupiny cze
dc.subject dotace cze
dc.subject příjmy cze
dc.subject development cze
dc.subject municipalities cze
dc.subject countryside cze
dc.subject LEADER cze
dc.subject local action groups cze
dc.subject subsidy cze
dc.subject revenues cze
dc.title Strategické nástroje pro rozvoj venkovských oblastí cze
dc.title.alternative Strategic Tools for the Development of Rural Areas eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis entitled "Strategic Tools for the Development of Rural Areas" is focused on the use of the LEADER instrument for fulfillment of local development strategies by rural municipalities. The introduction defines rural municipalities, their management and development tools. The following part describes characteristics and development of the LEADER initiative, the role of local action groups in the context of rural development and the implementation of this initiative in the Czech Republic. The final section is devoted to the analysis of its use within selected municipalities compared with other development tools. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31934 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Strategické nástroje pro rozvoj venkovských oblastí. Cílem práce bylo vypracovat analýzu a zhodnocení využívání nástroje LEADER jako jednoho z možných strategických nástrojů v rámci rozvoje venkovských oblastí, zhodnocení jeho dopadu na vybrané obce Královéhradeckého kraje v porovnání s ostatními využívanými nástroji a predikce možných způsobů dalaího rozvoje venkovských obcí s ohledem na jejich potřeby a možnosti. Po prezentaci práce studentka odpověděla na otázku: Jakými dalaími nástroji lze podpořit rozvoj venkova v současné době. cze
dc.identifier.stag 19666 cze
dc.date.embargo 2014-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account