Využití 4D-CT při plánování radioterapie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vošmik, Milan cze
dc.contributor.author Křížová, Alena
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:41:31Z
dc.date.available 2015-08-10T07:41:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60361
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na využití tzv. 4D-CT pří plánování radioterapie. V teoretické části práce jsou popsány principy dnes již obsolentního dvourozměrného (2D) plánování radioterapie a trojrozměrného (3D) plánování s využitím počítačové tomografie (CT), které se stalo v současné době standardem při plánování zevní radioterapie. Novinkou v plánování radioterapie je využití 4D-CT, které kromě klasického prostorového zobrazení na počítačové tomografii využívá informaci o pohybu jednotlivých orgánů a objemů v čase v souvislosti s dýchacích cyklem. Informace o pohybu orgánů a objemů v rámci dýchacího cyklu jsou velice užitečné pro plánování konformní zevní radioterapie i radioterapie s modulovanou intenzitou pro lepší definici tzv. interního cílového objemu. Navíc, CT data získaná v konkrétní fázi dechového cyklu, např. ve výdechu, je možné využít pro plánování radioterapie metodou tzv. respiratory gatingu, tedy techniky ozařování, které probíhá pouze ve stejné fázi dechového cyklu. V praktické části je ukázán princip a využití 4D-CT na konkrétních pacientech s použitím obrázků z plánovacího systému. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1552889 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject 4D-CT cze
dc.subject external beam radiation therapy planning cze
dc.subject respiratory gating cze
dc.subject plánování zevní radioterapie cze
dc.title Využití 4D-CT při plánování radioterapie cze
dc.title.alternative Use of 4D-CT in Radiotherapy Treatment Planning eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ulrych, Vít cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the use of so-called 4D-CT in radiotherapy treatment planning. In the theoretical part, the principle of already obsolete two-dimensional (2D) radiotherapy planning and three-dimensional (3D) radiotherapy planning using computer tomography (CT), which became the standard for external beam radiation therapy planning, are described. The novelty in radiotherapy planning is the use of 4D-CT, which in addition to the classical spatial display on computer tomography uses the information about the movement of individual organs and volumes over time in relation to respiratory cycle. Information about the movement of organs and volumes within the respiratory cycle is very useful for planning of conformal external beam radiotherapy, as well as, intensity-modulated radiotherapy, for a better definition of the so-called internal target volume. In addition, the CT data acquired in a particular phase of the breath cycle, e.g. in exhalation, can be used for planning of radiotherapy method called respiratory gating which takes place only in the same phase of respiratory cycle. In the practical part, the principle and the use of 4D-CT for individual patients using images from the treatment planning system are shown. eng
dc.description.department Katedra informatiky, managementu a radiologie cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32615
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: Hodnocení oponenta: Doplňující otázky k obhajobě: 1. Máte praktické zkušenosti s konturací rizikových orgánů? 2. Byla jste přítomna při centračním CT a následně při ozařování technikou respiratory gating? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 28065 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account