Efektivita využívání skladových prostor společnosti CETL Cargo s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich cze
dc.contributor.author Chmelík, Zdeněk
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:40:41Z
dc.date.available 2015-08-10T07:40:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60332
dc.description.abstract Práce se zabývá významem skladů a skladování. V praktické části práce analyzuje skladování společnosti CETL Cargo s.r.o. Na základě provedené analýzy skladování byly identifikovány nedostatky ve skladování vybrané společnosti. Závěr práce je věnován vytvořeným návrhům s cílem efektivního využívání skladových prostor společnosti. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 1555655 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject warehouses cze
dc.subject storage cze
dc.subject stock management cze
dc.subject storage equipment cze
dc.title Efektivita využívání skladových prostor společnosti CETL Cargo s.r.o. cze
dc.title.alternative The effectiveness of the exploitation of warehouses at CETL Cargo s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Slováček, Jakub cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This graduation thesis deals with an importance of warehouses and storage. The practical part analyzes the storage at CETL Cargo s.r.o. The storage defects were identified in the selective company by the conducted analysis of storage. The end of this thesis is devoted to the created proposals with the aim of the effective exploitation of warehouses in the company. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence \par{Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspoř{á}danou obhajobu sv{é}ho diplomov{é}ho projektu. V n{í} dok{á}zal přesvědčiv{ý}m způsobem obh{á}jit z{á}věry sv{ý}ch ře{š}en{í}. Na připom{í}nky recenzenta reagoval spr{á}vně a v pln{é}m rozsahu je zodpověděl. U doplňkov{ý}ch ot{á}zek prok{á}zal schopnost logick{é}ho my{š}len{í}, pohotov{é} reakce, jasn{é}ho a srozumiteln{é}ho vysvětlen{í}.\par} cze
dc.identifier.stag 27967 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account