MODELOVÁNÍ INDEXU KVALITY OVZDUŠÍ METODAMI S NEURČITOSTÍ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olej, Vladimír cze
dc.contributor.author Moulisová, Hana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:36:45Z
dc.date.available 2015-08-10T07:36:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60209
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá stavem kvality ovzduší ve třech lokalitách České republiky. První lokalitou je Hradec Králové a zbylé dvě lokace se nalézají v pardubických městských částech Rosice a Dukla. K zjištění stavu kvality ovzduší ve zmíněných oblastech slouží index kvality ovzduší a data poskytnutá Českým hydrometeorologickým ústavem za vymezené období let 2009-2011. Data slouží k návrhu predikčních modelů kvality ovzduší s využitím fuzzy logiky a Fuzzy inferenčního systému typu Takagi-Sugeno programového prostředí MATLAB. Na základě údajů naměřených monitorovacími stanicemi jsou modely navrženy tak, aby indexy předvídaly kvalitu ovzduší pro každé znečišťující látky ovzduší samostatně. Tyto modely mohou být použity k získání přesnější předpovědi indexů kvality ovzduší. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 4324443 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject air pollutants cze
dc.subject air quality cze
dc.subject FIS cze
dc.subject fuzzy logic cze
dc.subject health effects cze
dc.subject index air quality cze
dc.subject MATLAB cze
dc.subject modeling cze
dc.subject optimization cze
dc.subject prediction cze
dc.subject Takagi-Sugeno Fuzzy Inference Systems cze
dc.subject fuzzy logika cze
dc.subject index kvality ovzduší cze
dc.subject kvalita ovzduší cze
dc.subject látky znečišťující ovzduší cze
dc.subject modelování cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject predikce cze
dc.subject Takagi-Sugeno fuzzy inferenční systémy cze
dc.subject zdravotní účinky cze
dc.title MODELOVÁNÍ INDEXU KVALITY OVZDUŠÍ METODAMI S NEURČITOSTÍ cze
dc.title.alternative Modelling of the air quality index using methods with uncertainty eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the state of air quality in three locations in the Czech Republic. The first location is Hradec Králové the second and third location can be found in urban areas Pardubice-Rosice and Dukla. In order to obtain the status of air quality in these areas the air quality index will be used, together with data provided by the Czech Hydrometeorological Institute over a defined period 2009-2011. Data are used to design predictive models of the air quality using fuzzy logic and fuzzy inference system Takagi-Sugeno-type programming environment MATLAB. Based on the data measured by the monitoring stations are designed models anticipating the air quality index for each air pollutant separately. These models can be used to obtain a more accurate prediction of air quality indices. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32221 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem své diplomová práce na téma Modelování indexu kvality ovzduaí metodami s neurčitostí. Byly položeny otázky oponenta. Komise dále položila následující otázky: Jaký je konkrétní vklad autorky do výsledku práce? Byly do práce promítnuty hygienické normy?  Studentka na otázky odpověděla. cze
dc.identifier.stag 22780 cze
dc.date.embargo 2015-04-28 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account