Elektromobil a jeho vliv na životní prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkorová, Marie cze
dc.contributor.author Srba, Vladimír
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:33:41Z
dc.date.available 2015-08-10T07:33:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60185
dc.description.abstract Klimatické změny jsou dnes velice důležitým celospolečenským tématem, přičemž roste jeho dopad na různé aspekty života. Jednou z alternativ pro vytvoření více udržitelné společnosti je snižování emisí skleníkových plynů, které se měří snížením ekvivalentu oxidu uhličitého. Zájem o sektor dopravy jako hlavního producenta oxidu uhličitého je logickým krokem. Cílem bakalářské práce bylo srovnání různých technologií používaných v automobilové dopravě s ohledem na produkci oxidu uhličitého a zároveň charakteristika současného poznání výroby elektromobilů, jakožto směru ekologické dopravy, který je aplikován v celosvětovém měřítku. Práce byla zaměřena na klíčovou, provozní část životního cyklu automobilů s běžným spalovacím motorem, hybridů a elektromobilů. S ohledem na emise oxidu uhličitého nebyly do srovnání zahrnuty výroba a likvidace jednotlivých druhů automobilů. Užívání elektromobilu v porovnání s hybridem nebo automobilem s běžným spalovacím motorem představuje v rámci emisí oxidu uhličitého nejnižší zatížení pro životní prostředí. Přestože jízdní parametry aktuálně nedosahují hodnot, které mohou nabídnout ostatní druhy automobilů, vývoj a progres v rámci sériové výroby elektromobilů představuje možnosti aplikovatelné v běžné praxi automobilové dopravy. cze
dc.format 40 s. cze
dc.format.extent 1659049 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject elektromobily cze
dc.subject akumulátory cze
dc.subject rekuperace cze
dc.subject palivové články cze
dc.subject výfukové exhalace cze
dc.subject hluk cze
dc.subject emisní normy cze
dc.subject electro-mobile cze
dc.subject batteries cze
dc.subject recuperation cze
dc.subject fuel cells cze
dc.subject exhaust emission cze
dc.subject noise cze
dc.subject emission standards cze
dc.title Elektromobil a jeho vliv na životní prostředí cze
dc.title.alternative Electromobile and its impact on the environment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Climate change is currently an important issue, due to increasing impact on various aspects of life. One of the alternatives for creating a more sustainable society is to reduce greenhouse gas emissions, which is measured by a reduction in carbon dioxide equivalent. Interest in the transport sector as a major producer of carbon dioxide is a logical step. The aim of this thesis was to compare different technologies used in automobile transport with respect to the production of carbon dioxide and to characterize the current knowledge of the production of electro-mobile as a green transport direction, which is applied globally. The work was focused on the key, operational, part of the life cycle of vehicles with conventional combustion engines, hybrids and electro-mobiles. With regard to carbon dioxide emission, manufacture and disposal of individual types of vehicles, were not included in the comparison. In terms of environmental impacts, the electro-mobile was determined to have the least overall impact, followed by the hybrid, and lastly the vehicles with conventional combustion engines. While driving parameters of electro-mobiles are currently below the thresholds, which may offer other types of vehicles, development and progress within the series production of electro-mobiles represents the possibility to apply them in the common automobile traffic. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32046 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Komisi byla představena bakalářská práce zabývající se elektromobily a jejich vlivy na životní prostředí. Student měl připravenou poměrně rozsáhlou a zajímavou prezentaci, s množstvím informací prezentovaných prostřednictvím textu, obrázků a tabulek. Student působil uvolněně s minimem váhání, jeho projev byl plynulý a dobře připravený. Student musel reagovat na velké množství otázek vycházejících z jeho bakalářské práce, přičemž pouze u některých odpovědí mírně zaváhal. cze
dc.identifier.stag 24005 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account