Enterální a parenterální výživa z pohledu všeobecné sestry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Michálková, Hana cze
dc.contributor.author Doležalová, Renata
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:37:08Z
dc.date.available 2015-06-25T10:37:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60171
dc.description.abstract Bakalářskou práci jsem věnovala problematice malnutrice a umělé výživy se zaměřením na všeobecné sestry. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou. V úvodu teoretické části krátce připomínám obecné informace o výživě a jejich složkách, včetně základních pojmů výživy. V další kapitole shrnuji poznatky o hladovění a malnutrici. Největší část je věnovaná enterální a parenterální výživě. Zmiňuji zde indikace, kontraindikace, komplikace, způsoby podání a ošetřovatelskou péči, která je v kompetenci všeobecných sester. Do závěru teoretické části jsem zařadila stručný přehled přípravků umělé výživy. Empirická část obsahuje kvantitativní výzkum, který byl prováděn v nemocnici okresního typu. Pomocí nestandardizovaného anonymního dotazníku jsem porovnávala znalosti v oblasti umělé výživy u všeobecných sester, které pracují na standardních lůžkových odděleních a v intenzivní péči. Výsledky jsou znázorněny v tabulkách, grafech a slovně zhodnoceny. cze
dc.format 103 s. cze
dc.format.extent 2878202 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject výživa cze
dc.subject hladovění cze
dc.subject malnutrice cze
dc.subject enterální výživa cze
dc.subject parenterální výživa cze
dc.subject ošetřovatelská péče cze
dc.subject nutrition cze
dc.subject starvation cze
dc.subject malnutrition cze
dc.subject enteral nutrition cze
dc.subject parenteral nutrition cze
dc.subject nursing care cze
dc.title Enterální a parenterální výživa z pohledu všeobecné sestry cze
dc.title.alternative Enteral and parenteral nutrition from the nursing point of care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Ilona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated I have dealt with the issue of malnutrition and artificial nutrition, focusing on nurses in this Bachelor thesis. The thesis is divided into two parts, theory and research. The introduction of the thesis I briefly remind the general information about nutrition and their components, including the basic concepts of nutrition. I summarize the knowledge of starvation and malnutrition in the next chapter. The largest part of the thesis is dedicated to the enteral and parenteral nutrition. I mention here the indications, contraindications, complications, methods of giving (or putting) and nursing care, which is the responsibility of nurses. I included a brief overview of artificial nutrition products by the end of the theoretical part. The empirical part contains the quantitative research, which was done at the district hospital. I compared the nurse among knowledge in the field of artificial nutrition by using the non-standardized anonymous questionnaire. Addressed nurses operate on standard inpatient wards and in the intensive care. The results are shown in excel tables, graphs and verbally described. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32892
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborněHodnocení oponenta: velmi dobře minusDoplňující otázky k obhajobě:1. Byly v otázkách na přípravky umělé výživy voleny přípravky, se kterými se dotazovaní respondenti běžně ve své praxi setkávájí?2. Předpokládala jste, že budou mít vaeobecné sestry ze standardního oddělení srovnatelné znalosti jako vaeobecné sestry z oddělení intenzivní péče a ARO?3. Myslíte si, že Vaae práce bude vhodným studijním materiálem pro zvýaení znalostí v oblasti výživy sledovaných respondentů?Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 27863 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account