Zefektivnění postupu odstraňování dopravních nehod tvořících překážku v silničním provozu ČR a důsledky těchto překážek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožová, Pavlína cze
dc.contributor.author Jakeš, Marek
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:37Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60102
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje problematice odstraňování dopravních nehod, které tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích. V první části jsou popsány právní předpisy, které upravují tuto oblast. V současné době se postupuje dvojím způsobem, přičemž oba způsoby jsou popsány a posouzeny. V práci je řešeno zefektivnění postupu složek veřejné správy při rozdělení kompetencí, předávání informací, výběru odtahové služby, rozdělení obsluhovaného území, určení kritérií dojezdového času, zajištění kvality prací a vhodné rozmístění obslužných míst. Tyto problémy budou řešeny i pomocí metod operačního výzkumu jako je teorie hromadné obsluhy a optimalizační algoritmy. Nedílnou součástí diplomové práce je soubor opatření vedoucích k minimalizaci času potřebného k odstraňování dopravních nehod. cze
dc.format cze
dc.format.extent 6932351 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Dopravní nehoda cze
dc.subject odstranění havarovaného vozidla cze
dc.subject postup odstranění cze
dc.subject pozemní komunikace cze
dc.subject vozidlo cze
dc.subject Traffic accident eng
dc.subject removal of wrecked vehicle eng
dc.subject removal procedure eng
dc.subject roads eng
dc.subject vehicle eng
dc.title Zefektivnění postupu odstraňování dopravních nehod tvořících překážku v silničním provozu ČR a důsledky těchto překážek cze
dc.title.alternative The Efficiency Improvement of the Removal Procedure of the Traffic Accidents Constituting an Obstacle in Road Traffic in the Czech Republic and the Consequences of These Obstacles eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is devoted to the problematics of the removal procedure of the traffic accidents constituting an obstacle in road traffic. The first part is dedicated to the legal acts which regulate this field. Currently, there are two procedures in use. These procedures are described and evaluated. The thesis deals with the efficiency improvement of the procedure. These issues will be also dealt with through the method of operational research such as queuing theory and optimization algorithms. A set of measures that would minimize the time necessary to remove the traffic accidents forms an integral part of the thesis. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32024 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence \par{Student {ú}spě{š}ně obh{á}jil diplomovou pr{á}ci a uspokojivě zodpověděl v{š}echny ot{á}zky členů zku{š}ebn{í} komise ve skupinov{é} rozpravě.~Vedouc{í} diplomov{é} pr{á}ce tuto ohodnotila na {ú}rovni velmi dobře s drobn{ý}mi chybami a upozornila na zpracov{á}n{í} na posledn{í} chv{í}li a form{á}ln{í} {ú}pravu. Ot{á}zky zadan{é} oponentem diplomov{é} pr{á}ce byly {ú}spě{š}ně zodpovězeny ov{š}em tak{é} upozornil na form{á}ln{í} {ú}pravu diplomov{é} pr{á}ce.\par} cze
dc.identifier.stag 28328 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account