Edukace pacientů o plicní embolii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jan cze
dc.contributor.author Dočekalová, Klára
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:27Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60082
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá edukací pacientů o plicní embolii a jejím včasným rozeznáním. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena především na charakteristiku plicní embolie od vzniku, rizikových faktorů, projevů až po její léčbu. Druhá polovina teoretické části se zabývá stručným přehledem edukace a její nepostradatelností ve zdravotnickém zařízení. Důležitou součástí práce je výzkumná část, ve které jsou zmapovány dostupné edukační materiály o plicní embolii ve zdravotnických zařízeních. V praktické části je dále porovnání jednotlivých materiálů a zhodnocení jejich míry srozumitelnosti dle Mistríkova vzorce. Výstupem z praktické části bakalářské práce je vhodnější a snadno pochopitelný edukační materiál o plicní embolii pro potenciálně rizikovou skupinu obyvatel, který bude dostupný v Pardubické Krajské nemocnici. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 2806510 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject plicní embolie cze
dc.subject edukace cze
dc.subject Mistríkův vzorec cze
dc.subject pulmonary embolism cze
dc.subject education cze
dc.subject Mistrík formula cze
dc.title Edukace pacientů o plicní embolii cze
dc.title.alternative Education patients about pulmonary embolism eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vaněčka, Marek cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with patient education about pulmonary embolism and its timely recognition proves. The theoretical part of this thesis focuses primarily on the characteristics of the pulmonary embolism, risk factors, symptoms after her treatment. The second half of the theoretical part gives a brief overview of education and its indispensability in a medical facility. An important part of the work is part of the research, which are mapped accessible educational materials for pulmonary embolism in medical facilities. The practical part is further comparisons between materials and assess their degree of clarity, according Mistrík formula. The outcome of the practical part is more convenient and easily understandable educational material about the potential for pulmonary embolism risk populations, which will be available in the Pardubice Regional Hospital. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33491
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Nechcete navrhnout dalším zdravotnickým zařízením, mimo KPN zrealizovat posouzení Vaším navrhované příručky pro zjevnou lepší srozumitelnost a přijetí do dalších ordinací a čekáren? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 28015 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account