Sedace v intenzivní a resuscitační péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rabová, Martina cze
dc.contributor.author Šimánová, Simona
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:26Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60079
dc.description.abstract V předložené bakalářské práci se zabývám tématem sedace v intenzivní a resuscitační péči. V teoretické části se nejprve věnuji významu a cíli sedace v intenzivní a resuscitační péči, jejími indikacemi, hloubkou a nežádoucími účinky. Dle škál určených právě pro toto hodnocení následně popisuji hloubku sedace. Dále se zabývám různými farmakologickými i nefarmakologickými způsoby sedace a specifickou ošetřovatelskou péčí, kterou je u pacienta v analgosedaci žádoucí a zároveň nutné vykonávat. V části praktické analyzuji výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno respondenty z řad nelékařského zdravotnického personálu z pracovišť poskytujících intenzivní péči. Rovněž vyhodnocuji metody, kterými je zajišťována sedace pacientů, a v neposlední řadě je také vyhodnoceno povědomí nelékařského zdravotnického personálu o této probematice Data, získaná pomocí anonymního dotazníkového šetření, které bylo provedeno v několika pražských zdravotnických zařízeních, byla pro přehlednost zpracována do tabulek. V praktické části předložené bakalářské práce jsou všechny tyto tabulky uvedeny a výsledky, které z nich plynou, jsou vždy detailně popsány. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 4319996 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject sedace cze
dc.subject intenzivní péče cze
dc.subject resuscitační péče cze
dc.subject hloubka sedace cze
dc.subject hodnotící škály cze
dc.subject farmakologické způsoby cze
dc.subject nefarmakologické metody cze
dc.subject sedation cze
dc.subject intensive care cze
dc.subject resuscitation care cze
dc.subject depth of sedation cze
dc.subject rating scale cze
dc.subject pharmacological methods cze
dc.subject non-pharmacological methods cze
dc.title Sedace v intenzivní a resuscitační péči cze
dc.title.alternative Sedation in intensive and resuscitation care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Dvorská, Linda cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In the presented thesis I deal with topic of sedation in intensive and resuscitation care. Theoretical part at first giving an importance and objectives of sedation in intensive care and resuscitation, its indications, depth and side effects. According scales designed specifically for this evaluation afterwards I describe the depth of sedation. Then I deal with various pharmacological and non-pharmacological methods of sedation and specific nursing care which is by the patients in conscious sedation desirable and necessary to simultaneously perform. In the practical part I analyze the results of questionaries' investigation, which was performed among paramedical staff respondents from institutes providing intensive care. Also, I evaluate the methods by which it is provided sedation of patients, and last but not least, are evaluated the awareness of paramedical staff on this issue. Data obtained using an anonymous questionnaire investigation, which was conducted in several medical facilities in Prague, was for clarity processed into tables. In the practical part of presented bachelor work are all these tables listed and the results, which flow from them, are described in details. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33507
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Máte vlastní zkušenost s používáním sedace u pacienta v intenzivní péči? 2. Využila jste sama některou z uváděných škál hodnotících hloubu sedace? Pokud ano, vyhovovala vám? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 28040 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account