Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v dopravním středisku podniku Technické služby Havlíčkův Brod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lejsková, Pavla cze
dc.contributor.author Neubauerová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:16Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60067
dc.description.abstract Náplní diplomové práce je vypracování návrhů pro zlepšení pojetí vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v daném podniku. První část je zaměřena na teoretickou stránku jmenované problematiky. Druhá část se věnuje analýze vzdělávání a rozvoji ve vybraném dopravním středisku podniku. Třetí část se zabývá návrhy, které zajistí zlepšení problémových oblastí v rámci vzdělávání a rozvoje. Poslední část je zaměřena na ekonomické zhodnocení vypracovaných návrhů. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 2501223 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject vzdělávání zaměstnanců cze
dc.subject formy vzdělávání cze
dc.subject rozvoj zaměstnanců cze
dc.subject kurzy cze
dc.subject školení cze
dc.subject employee education cze
dc.subject educational forms cze
dc.subject employee development cze
dc.subject courses cze
dc.subject training cze
dc.title Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v dopravním středisku podniku Technické služby Havlíčkův Brod cze
dc.title.alternative Education and development of employees in the transport centre of enterprise Technické služby Havlíčkův Brod eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dvořák, Ludvík cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The content of diploma thesis is to develop suggestions for improving the approach to education and development of employees in a given company. The first part focuses on the theoretical aspects of mentioned issue. The second part is devoted to analysis of education and development in selected transport centre of enterprise. The third part deals with proposals that should improve identified problem areas in education and development. The last part focuses on the economic evaluation of prepared proposals. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32676 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řeaení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myalení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 28054 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account