Odvaha a pokora v povolání zdravotnického záchranáře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říhová, Linda cze
dc.contributor.author Valíková, Radka
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:03Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60038
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou odvahy a pokory zdravotnických záchranářů při výkonu povolání ve zdravotnické záchranné službě. V práci je nastíněna problematika osobnosti záchranáře a jeho charakter, který je jedním z účinných nástrojů při pomoci pacientům a jejich blízkým. Práce se skládá se z teoretické a praktické části a je rozčleněna do šesti kapitol. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na typologii osobností, se kterými je záchranář v denním styku, osobnostní charakter,pozitivní psychologii a etiku. Výzkumná část je věnována kvalitativnímu výzkumu realizovanému formou strukturovaných rozhovorů, jejichž cílem bylo zjistit a popsat fenomény odvahy a pokory a zjistit, jaký význam mají tyto cnosti v povolání zdravotnického záchranáře. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 837501 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject zdravotnický záchranář cze
dc.subject odvaha cze
dc.subject pokora cze
dc.subject psychologie osobnosti cze
dc.subject pozitivní psychologie cze
dc.subject paramedic cze
dc.subject courage cze
dc.subject humility cze
dc.subject personality psychology cze
dc.subject positive psychology cze
dc.title Odvaha a pokora v povolání zdravotnického záchranáře cze
dc.title.alternative Courage and Humility in the Paramedic Profession eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rusová, Jitka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with courage and humility of paramedics in the professional medical rescue service. The work outlines the problems of paramedic's personality and his character which is one of the effective tools to help patients and their loved ones.The work consists of a theoretical and a practical part and it is divided into six chapters. The theoretical part of the thesis focuses on the typology of personalities which the paramedic is in daily contact with, code of ethics and legislation. The research part is devoted to qualitative research by the form of structured interviews with the target to identify and describe the phenomenon of courage and humility and find out which reason the virtues have in the paramedic profession. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33478
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: nevyhověl Doplňující otázky k obhajobě: 1. Kdo vytvořil taxonomii silných stránek charakteru a jak tato taxonomie vypadá? 2. Co říká Aristoteles o cnostech, obzvláště o statečnosti a jak to souvisí s Vaším výzkumem? 3. Existují psaná etická pravidla, kterými se musí zdravotničtí záchranáři řídit? Na základě čeho mají tuto povinnost? 4.Odkud jste čerpala text uvedený ve druhém odstavci na straně 20? 5. Popište stručně metodiku kvalitativního výzkumu s důrazem na objasnění otevřeného kódování a principu saturace (ukončení výzkumu). 6. V práci uvádíte, že během výzkumu nastaly nečekané situace (výjezd k pacientovi), kvůli kterým musel být "výzkum" přerušen. Opravdu jste nečekala, že budete rozhovory provádět ve službě, budete prerušováni výjezdy? Žádám o předložení nahrávek rozhovorů u SZZ. Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 25053 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account