Biologicky odbouratelné polymery na bázi vybraných polyolefinů a škrobu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Večeřa, Miroslav cze
dc.contributor.author Puková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:28Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59974
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá degradabilními polymery, přesněji polyolefiny, které obsahují sloţku škrobu. Škrob urychluje mikrobiální rozklad, a tím zkracuje dobu degradace polymerní směsi v ţivotním prostředí. Testované byly směsi nejčastěji pouţívaných polyolefinů (polyethylen a polypropylen) s 2%, 5% a 10% koncentrací škrobu ve směsi. Ze směsí byly připraveny destičky a tělíska, které byly podrobeny simulovanému stárnutí, jak na povětrnosti, tak v kompostu. Dále byly vyhodnoceny směsi kyseliny polymléčné se stejnými polymery, které byly připraveny v průběhu bakalářské práce. Polymerní směsi s kyselinou polymléčnou byly vystaveny degradaci v kompostu a v zemi. Míra degradace, obou typů směsí, byla měřena a posouzena standardizovanými analýzami a zkouškami. cze
dc.format 111 s. cze
dc.format.extent 5219231 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject polyolefiny cze
dc.subject škrob cze
dc.subject biodegradace cze
dc.subject stárnutí polymerů cze
dc.subject polyolefins cze
dc.subject starch cze
dc.subject biodegradation cze
dc.subject polymer aging cze
dc.title Biologicky odbouratelné polymery na bázi vybraných polyolefinů a škrobu cze
dc.title.alternative Biodegradable polymers based on selected polyolefins and starch eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Linhart, Karel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with degradable polymers, namely polyolefins, which contain starch component. Starch accelerates microbial degradation and thus shortens the time of degradation of the polymer mixture in the environment. There were tested the mixtures of the most frequently used polyolefins (polyethylene and polypropylene) comprising 2%, 5% and 10% of starch in the blend. From the blends, there were prepared test plates and bodies which have been subjected to simulated aging at both weatherability and in compost. Blends were also analyzed with the same polylactic acid polymers which have been prepared during the thesis. Polymer blends with polylactic acid are subject to degradation in compost and earth the rate of degradation was measured and evaluated by standard analysis methods and tests. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31994 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Když porovn{á}te Vámi připravené polymery s již běžně používanými, přinášejí něco nového? 2. Za jak dlouho se Vámi připravený polymer rozloží na skládce? 3. Nebyl problém s přípravou používaných směsí? 4. Jak byly homogenizované připravované směsi? cze
dc.identifier.stag 27163 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account