Racionalizace provozu veřejné osobní dopravy pomocí unifikovaných vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čáp, Jiří cze
dc.contributor.author Šohajek, Petr
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:34:52Z
dc.date.available 2015-06-25T10:34:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59928
dc.description.abstract V práci je zpracován návrh zcela nového konstrukčního řešení vozidel pro veřejnou hromadnou dopravu osob na kratší vzdálenosti. Jednotlivé části práce se zabývají vybranou legislativou spojenou s provozováním veřejné osobní dopravy, analyzováním v současné době provozovaných autobusů, popisem a zdůvodněním nového navrhovaného konstrukčního řešení, návrhem ucelené unifikované řady vozidel a návrhem využití těchto vozidel. Součástí je také návrh možného nasazení v dohledné době a výpočet ekonomického dopadu jeho použití. cze
dc.format 122 s. cze
dc.format.extent 8763070 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject racionalizace cze
dc.subject veřejná doprava cze
dc.subject trojsedadlo cze
dc.subject unifikace cze
dc.subject vozidla cze
dc.subject provoz cze
dc.subject rationalisation cze
dc.subject public transport cze
dc.subject trioseat cze
dc.subject unification cze
dc.subject vehicles cze
dc.subject operation cze
dc.title Racionalizace provozu veřejné osobní dopravy pomocí unifikovaných vozidel cze
dc.title.alternative Rationalisation of operation passenger public transport by using unified vehicles eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work is a proposal of completely new vehicle design solutions for the public transport of passengers on shorter distances. Each of sections deal with a chosen legislation that is needed to operation of public passenger transport, analysis at that time operated buses, description and justification for the proposed new design solutions, a proposal of whole unified row of vehicles and a proposal of its use. Part of the work is proposal of possible implementation in the foreseeable future and calculation the economic impact of its use. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32517 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řeaení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myalení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení.Student reagoval na otázky předsedy komise:<br>Byly realizovány podobné návrhy rozložení sedadla v zahraničí? S kým jste konzultoval provedení simulace?<br>Proč v práci necitujete nařízení č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, ve znění pozdějaích předpisů, jehož transpozicí je zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ale citujete pouze uvedený zákon?<br>Jaký je normativ na rozměry sedadel v MHD? cze
dc.identifier.stag 25114 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account