Hodnocení finanční výkonnosti podniků pomocí kvantitativních a kvalitativních přístupů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Petr cze
dc.contributor.author Schejbal, Jan
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:34:51Z
dc.date.available 2015-06-25T10:34:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59925
dc.description.abstract Cílem této práce je zhodnotit výsledky podniků pomocí kvantitativních a kvalitativních postupů, jejich vzájemné porovnání a nalezení vztahů mezi textovou a finanční analýzou. Textová analýza je vhodná jako doplněk k té finanční především z důvodu některých slabých stránek finanční analýzy, jako je vypovídající schopnost účetních výkazů, rozdílnost praktik podniků, vliv sezónních faktorů a mimořádných událostí. Podniky užívají kladné a záporné výrazy ve svých výročních zprávách v závislosti na dosažených finančních výsledcích. Tato práce naznačuje, že s horšími finančními výsledky se v textu objevuje více pozitivních i negativních výrazů. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 1600845 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject textová analýza cze
dc.subject porovnávání výsledků cze
dc.subject Altmanův model cze
dc.subject rentabilita cze
dc.subject financial analysis cze
dc.subject text analysis cze
dc.subject comparing results cze
dc.subject Altman model cze
dc.subject profitability cze
dc.title Hodnocení finanční výkonnosti podniků pomocí kvantitativních a kvalitativních přístupů cze
dc.title.alternative Assessing financial performance of companies using quantitative and qualitative approaches eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběnka, Michal cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to evaluate the results of companies using quantitative and qualitative methods, their comparison and relations between textual and financial analysis. Textual analysis is useful as a supplement to the financial mainly due to some weaknesses in financial analysis as the overall financial statements, diversity practices of businesses, the impact of seasonal factors and incidents. Companies use positive and negative expressions in their annual reports, depending on the achieved financial results. This work suggests that companies with worse financial results are using more positive and negative expressions in the text. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32212 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Hodnocení finanční výkonnosti podniků pomocí kvantitativních a kvalitativních přístupůOtázky vedoucího práce: žádné nejsou. Otázky oponenta práce: 1) Na základě jakých kritérií jste si pro porovnání výsledků testové analýzy vybral Atmanovo Z score predikující bankrot?, 2) Jaký model, z kategorie bankrotních modelů, by byl, z Vaaeho pohledu, nejvhodnějaí pro souhrnné hodnocení finančního zdraví podniku (s ohledem na aktuálnost, odvětví, zemi vzniku, apod.). cze
dc.identifier.stag 26039 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account