Dynamická pevnost svarů martenzitických ocelí bezpečnostních prvků automobilů

Show simple item record

dc.contributor.author Konečný, Michal
dc.date.accessioned 2015-06-25T07:40:24Z
dc.date.available 2015-06-25T07:40:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59897
dc.description.abstract Heterogenita v oblasti svarového spoje je podstatným omezením při dimenzování konstrukčních celků. Při zkušebním zatěžování dochází k nerovnoměrnému přerozdělení plasticity již ve stadiu mikroplastické deformace, což podstatně ovlivňuje získané údaje o statické i dynamické pevnosti materiálu a znemožňuje evidovat ?čistě? hodnoty kritického pásma. Navíc normalizované testovací postupy nevypovídají o hodnotách pevnosti za podmínek jednoosého zatěžování. Proto byla navržena metodika s použitím simulovaného tepelného zatížení aplikovaného na plochý vzorek s cílem vyvolání potřebné testované délky homogenní struktury odpovídající pásmu tepelně ovlivněné oblasti svaru. Řešeným postupem byla navržena testovací metodika i metodika přípravy zkušebních vzorků, doplňující standardizované postupy testování. Souhrn navržených metodik umožňuje vyšetřování hodnot kritického pásma reálného svaru s možnou predikcí statické i dynamické pevnosti jednoosého namáhání v oblasti deformačních rychlostí působících při nárazu na vozidlo. cze
dc.format 134 s. cze
dc.format.extent 8583465 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Vysokopevnostní oceli cze
dc.subject bodové odporové svary cze
dc.subject martenzitická ocel cze
dc.subject vysoké deformační rychlosti cze
dc.subject simulace teplotního ovlivnění cze
dc.subject dynamické zkoušky cze
dc.subject High-strength steels cze
dc.subject spot restistance welds cze
dc.subject martensitic steel cze
dc.subject high deformation speeds cze
dc.subject heat influence simulations cze
dc.subject dynamic tests cze
dc.title Dynamická pevnost svarů martenzitických ocelí bezpečnostních prvků automobilů cze
dc.title.alternative Dynamic Strength of Martensitic Steels Welds in the Car Safety Components eng
dc.type disertační práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The heterogeneity in the area of a welded joint is the substantial restriction when construction units are proportioned. During test loading, unequal distribution of plasticity occurs already in the phase of the microplastic deformation, which significantly influences obtained data of the static and the dynamic strength of a material, and makes it impossible to "solely" register values of the critical zone. On top of that, normalised test procedures do not reflect strength values under the uniaxial loading. This is the reason for suggesting a methodology which uses a simulated heat loading applied to a flat sample with the aim of inducing necessary test length of the homogenous structure that relates to the zone of the heat affected zone. The solved procedure suggested a testing methodology for a testing sample preparation, complementing standardized testing procedures. The summary of the suggested methodologies enables an examination of the critical zone values of the physical weld with a possible prediction of the static and dynamic strength of the uniaxial strain in the area of the deformation speeds which are working during the impact to a vehicle. eng
dc.description.department Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky a infrastruktura cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32949 cze
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.description.defence Prezentace dizertační práce Přečtení posudků a odpovědi na připomínky oponentů Rozprava Neveřejné zasedání Tajné hlasování Vyhlášení výsledku tajeného hlasování cze
dc.identifier.stag 27173 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account