Archivace dat a elektronických dokumentů České pošty, s.p.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švadlenka, Libor
dc.contributor.author Tomišková, Jaroslava
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:02Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58903
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku archivace dat a elektronických dokumentů České pošty, s.p. a navazuje na mou bakalářskou práci, kde jsem se věnovala problematice certifikačních služeb v České republice se zvláštním zaměřením na certifikační služby poskytované Českou poštou s.p. Certifikační služby jsou nutné všude tam, kde je potřeba prokázat integritu a autenticitu obsahu dokumentu nebo autenticitu osob spojených s dokumentem, což je právě v oblasti archivace dat a elektronických dokumentů. Práce analyzuje celý trh archivace dat a elektronických dokumentů v České republice, dále stávající stav archivace dat a dokumentů na České poště s.p. a na základě výsledků analýzy navrhuje pro Českou poštu s.p. strategii archivace dat a dokumentů. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 1990725 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject důvěryhodný elektronický archiv / úložiště cze
dc.subject digitální archivace cze
dc.subject metadata cze
dc.subject elektronický dokument cze
dc.subject systém pro správu obsahu cze
dc.subject Trusted digital repository cze
dc.subject digital archiving cze
dc.subject metadata cze
dc.subject electronic document cze
dc.subject Enterprise content management cze
dc.title Archivace dat a elektronických dokumentů České pošty, s.p. cze
dc.title.alternative Archiving of data and electronic documents of the Czech Post eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Plachý, Pavel
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on data and electronic documents archiving in the Czech Post and is built on my bachelor thesis, where I dealt with the issue of certification services in the Czech Republic, with a special focus on certification services provided by the Czech Post. Certification services are needed wherever there is a need to prove integrity and authenticity of the content of the document or the authenticity of persons associated with the document, which is required in the area of data and electronic documents archiving. The thesis analyzes the entire market of data and electronic documents archiving in the Czech Republic, as well as the current state of data and electronic document archiving in the Czech Post. Based on the results of the analysis it has been proposing for the Czech Post data and electronic documents archiving strategy. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31845 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 18117 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account