Porovnanie miery emočnej intelgencie sestier

Show simple item record

dc.contributor.author Juhásová, Ingrid
dc.contributor.author Baumgartner, František
dc.date.accessioned 2015-01-15T13:30:14Z
dc.date.available 2015-01-15T13:30:14Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1339-5920
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58597
dc.description.abstract Emočná inteligencia znamená pre sestru schopnosť chápať nielen vlastné pocity a reakcie, ale najmä pocity a reakcie svojich pacientov. Cieľom štúdie bolo zistiť rozdiely v úrovni emočnej inteligencie u sestier, ktoré poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť geriatrickým pacientom. Výskumný súbor tvorili sestry poskytujúce starostlivosť pacientom v štyroch nemocniciach Trnavského regiónu (Dunajská Streda, Galanta, Skalica, Trnava). Na meranie úrovne emočnej inteligencie boli použité dotazníky (SIT-EMO, SEIS), ktoré reprezentujú súčasné prístupy chápania emočnej inteligencie a dotazník Emotional self–efficiacy to geriatric patients (ESE-GP) zisťuje globálnu emočnú sebaúčinnosť sestier v interakcii s geriatrickými pacientmi, tvorí ho 15 subškál. Pri porovnávaní skupín sestier sme nezistili štatisticky sig. rozdiel (p > 0,05) medzi úrovňou emočnej inteligencie a skupinami nemocníc, ale bol zistený štatisticky sig. rozdiel (p < 0,05) v priemernom poradí úrovne emočnej inteligencie (ESE-GP) medzi sestrami, ktoré sú výlučne v interakcii s geriatrickými pacientmi a sestrami, ktoré sú v interakcii aj s vekovo mladšími pacientmi (obdobie dospelosti) v dvoch dimenziách: adaptabilita a asertivita. Sestry z nemocníc Trnavského regiónu, ktoré sú výlučne v interakcii s GP, sú na rozdiel od ostatných sestier flexibilnejšie a ochotnejšie sa prispôsobovať novým podmienkam vyskytujúcim sa vo vzťahu s geriatrickými pacientmi, taktiež sú priame, úprimné a ochotné stáť si za svojím v interakcii s geriatrickými pacientmi. Vzdelávacie inštitúcie by sa mali snažiť o inkorporáciu emócií k intelektuálnej výbave budúcich sestier. Odporúčame prehodnotiť vzdelávacie programy pre budúce sestry a ponúknuť kurzy, tréningy rozvíjajúce ich emočnú inteligenciu. slo
dc.format p. 34-39 eng
dc.language.iso slo
dc.publisher Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
dc.relation.ispartof Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. 2014, issue 6. slo
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject sestry slo
dc.subject interakcia slo
dc.subject geriatrický pacient slo
dc.subject ošetrovateľstvo slo
dc.subject emočná inteligencia slo
dc.subject nurses eng
dc.subject interaction eng
dc.subject geriatric patient eng
dc.subject nursing eng
dc.subject emotional intelligence eng
dc.title Porovnanie miery emočnej intelgencie sestier slo
dc.title.alternative Comparison of emotional intelligence of nurses eng
dc.type Article
dc.description.abstract-translated Emotional intelligence of nurses is the ability to understand not only their own feelings and reactions, but especially the feelings and reactions of their patients. The aim of the study was to determine the differences in emotional intelligence of nurses providing nursing care to geriatric patients. The sample consisted of nurses providingn care to patients in four hospitals in the Trnava region (Dunajská Streda, Galanta, Skalica, Trnava). The questionnaires SIT-EMO, SEIS and Emotional Self-efficiacy questionnaire to geriatric patients (ESE-GP) were used to measure the level of emotional intelligence. The first two represent the current approaches and understanding of emotional intelligence and the last one detects global emotional self-efficiacy of nurses interacting with geriatric patients. It consists of 15 subscales. When comparing groups of nurses, we did not find a statistically significant difference (p > 0.05) between the scores of emotional intelligence and the groups of hospitals. We found statistically significant difference (p < 0.05) between the average level of EI (ESE-GP) of the group of nurses who are in interaction with only geriatric patients and nurses who also interact with the group of younger patients (adults) in two dimensions: adaptability and assertiveness. The nurses from hospitals in the Trnava region, which exclusively interact with geriatric patients, unlike the other nurses, are more flexible and willing to adjust to new conditions encountered in relation to geriatric patients. They are also direct, sincere and willing to stand firm in their interaction with patients. Educational institutions should attempt to incorporate emotions to the intellectual equipment of future nurses. We recommend to reconsider the training programs for future nurses and offer courses and training developing their emotional intelligence. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account