Vyšetření libosti pachů se zaměřením na pacienty s onemocněním hlavy a krku

Show simple item record

dc.contributor.author Brothánková, Pavlína
dc.date.accessioned 2014-12-30T07:44:45Z
dc.date.available 2014-12-30T07:44:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58567
dc.description.abstract Cílem disertační práce bylo zjistit, zda Test libosti pachů (TOP - Test of Odor Pleasantness) lze použít v klinické praxi ke zhodnocení čichu u vybraných skupin pacientů s onemocněním hlavy a krku. Výsledky srovnat s kontrolní skupinou osob subjektivně udávajících normosmii. Poukázat na možnost rutinně provádět vyšetření čichu samostatně všeobecnou sestrou pod vedením lékaře. cze
dc.format 110 s. cze
dc.format.extent 3024439 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject čich cze
dc.subject libost cze
dc.subject subjektivní olfaktometrie cze
dc.subject poruchy čichu cze
dc.subject fyziologické hodnoty cze
dc.subject olfaction eng
dc.subject odour pleasantness eng
dc.subject subjective olfactometry eng
dc.subject smell disorders eng
dc.subject normative date eng
dc.title Vyšetření libosti pachů se zaměřením na pacienty s onemocněním hlavy a krku cze
dc.title.alternative Olfactory testing using Test of Odor Pleasantness with focus on patients with head and neck disorders eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Chrobok, Viktor cze
dc.contributor.referee Velemínský, Miloš cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The objective of our study was to determine whether Test of Odor Pleasantness (TOP) can be used in clinical practise. Olfactory testing were focused on patients with head and neck disorders. The results were compared with the group of healthy volunteers. A second point to show that nurses can investigate the sense of smell in collaboration with the physician. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31629 cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Obhajobu disertační práce zahájil předseda komise, představil doktorandku, seznámil komisi s průběhem studia, s tématickým zaměřením disertační práce a přehledem publikovaných prací disertantky formou publikací a přednášek, které mají vztah k tématu práce. Konstatoval, že studentka splnila požadované limity jednotlivých etap studia hodnocených kredity a naplněním požadavků na publikační aktivity s tím, že jedna práce s tématikou disertační práce byla publikována v časopise s IF. Následovala připravená prezentace doktorandky v časovém rozmezí 15 minut, ve které byli přítomní seznámeni s tématem disertační práce, literárním zhodnocením znalostí o problematice, s metodologií, s pokusnými soubory, se způsoby statistického hodnocení a vlastními dosaženými výsledky s jejich kritickým porovnáním s dosavadními znalostmi. Na závěr uvedla souhrnné údaje o své dosavadní publikační a přednáškové činnosti vztahující se k tématu disertační práce (6 titulů, 5x první autor, 1x v časopise s IF). Následovalo hodnocení průběhu a dosažených výsledků školitelem doktorandky panem prof. MUDr. Arnoštem Pellantem, DrSc., se závěrem, že studentka splnila všechny studijní povinnosti a doporučením k obhajobě disertační práce. Hodnocení školitele je přílohou tohoto zápisu. Předseda komise přistoupil k vlastní obhajobě disertační práce tím, že vyzval přítomného oponenta prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c. k přednesení hodnocení posuzované disertační práce. Disertantka odpověděla na položené dotazy oponenta, konkrétní otázky jsou uvedeny v písemných hodnoceních oponenta, které jsou přílohou tohoto zápisu. Za nepřítomného oponenta prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. přečetl jeho oponentský posudek v celém rozsahu předseda komise. Disertantka položené otázky zodpověděla. Celkově lze hodnotit úroveň odpovědí jako odborně fundované s odpovídající hloubkou znalostí dané problematiky. Následovala veřejná obhajoba práce s tím, že předseda vyzval přítomné k položení otázek k tématu disertační práce a také k tématům s tím spojených v rámci oboru Ošetřovatelství Celkové zhodnocení odpovědí disertantky v rámci veřejné. obhajoby je možné hodnotit jako velmi dobré až vynikající. Disertantka prokázala velmi dobré znalosti dané problematiky a velmi kvalitní znalosti údajů zveřejněných v odborné literatuře. Následovalo neveřejné jednání komise, kde v rámci diskuze byl dán prostor k osobnímu vyjádření na odbornou úroveň a vlastní průběh obhajoby. Předseda komise následně vyzval přítomné členy komise k hlasování. Tajné hlasování proběhlo s výsledkem: Výsledek hlasování: 6 hlasů 6 hlasů - obhájila 0 hlasů - neobhájila cze
dc.identifier.stag 26377 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account