Využívání alternativních pomůcek při kojení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petržílková, Helena cze
dc.contributor.author Voříšková, Aneta
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:30:13Z
dc.date.available 2014-09-22T12:30:13Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58314
dc.description.abstract Tématem této závěrečné teoreticko - výzkumné práce je "Využívání alternativních pomůcek při kojení". Teoretická část je zaměřena především na vysvětlení a objasnění tvrzení, že výživa dítěte mateřským mlékem je důležitá a nenahraditelná. Jsou zde uvedena fakta, proč je tento způsob výživy ideální. Cílem je stručně shrnout význam a důležitost kojení pro dítě i matku. Dále se teoretická část této práce zabývá možnými problémy při kojení a jejich následným řešením především pomocí alternativních způsobů krmení a používáním speciálních pomůcek. Cílem empirické části je ověřit informovanost žen o možnostech používání alternativních způsobů dokrmování a zjistit dostupnost a finanční přijatelnost pomůcek určených pro tento způsob výživy. Popsat informovanost matek o kojení a zjistit jejich vědomosti o důležitosti tohoto základního způsobu výživy, dále popsat výskyt nejčastějších problémů při kojení a zjistit možné alternativy, které jsou nabízeny matkám při problémech s kojením. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 2273439 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject výživa cze
dc.subject kojení - laktace cze
dc.subject mateřské mléko cze
dc.subject dokrmování cze
dc.subject alternativní pomůcky cze
dc.subject nutrition eng
dc.subject breastfeeding - lactation eng
dc.subject breast milk eng
dc.subject feeding eng
dc.subject alternative aids eng
dc.title Využívání alternativních pomůcek při kojení cze
dc.title.alternative Utilization of alternative aids at breast-feeding eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Erbenová, Věra cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The subject of my Bachelor Degree Thesis is "Utilization of alternative aids at breast-feeding". The theoretic part is primarily focused on explanation and clarification of the statement that breast milk nutrition of a baby is important and irreplaceable. There are facts mentioned why this way of nutrition is ideal. The aim is to sum up briefly the value and importance of breastfeeding as for the baby so the mother. Next the theoretical part of this work focuses on potential breast-feeding problems and their subsequent solution primarily by the utilization of alternative ways of feeding and using special aids. The aim of this empirical part is to verify mothers' awareness of possibilities of utilization of alternative ways of feeding and to find out accessibility of financial acceptability of aids intended for this way of nutrition. The next step is to describe mothers' awareness of breast-feeding and to find out their knowledge of importance of this basic form of nutrition, next aim is to describe occurrence of frequent breast-feeding problems, to find out the possible alternatives which are offered to mothers what breast-feeding problems concerns. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31542
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak byly ochotné s Vámi spolupracovat laktační poradkyně a následně respondentky? 2. Vy sama jste se účastnila nějakého rozdávání a vyplňování dotazníků? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 21027 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account