Metodika ošetřování radiální tepny po invazivních výkonech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Taliánová, Magda cze
dc.contributor.author Čápová, Pavlína
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:30:02Z
dc.date.available 2014-09-22T12:30:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58283
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na péči o arteriální přístupy u pacientů po koronárních invazivních výkonech. V teoretické části je popisována anatomie a fyziologie kardiovaskulárních systému, dále pak selektivní koronarografie s následnou ošetřovatelskou péčí o nemocné. Výzkumná část je rozdělena na dvě části. První část je věnována komparaci pomůcek sloužící ke kompresi místa vpichu v tepně a ve druhé části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření s respondentkami pečující o pacienty s radiálním přístupem. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 2364854 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject koronarografie cze
dc.subject arteria radialis cze
dc.subject arteria femoralis cze
dc.subject perkutánní koronární intervence cze
dc.subject coronarography eng
dc.subject percutaneous coronary intervention eng
dc.title Metodika ošetřování radiální tepny po invazivních výkonech cze
dc.title.alternative Care of radial artery after invasive procedures eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermáková, Kateřina cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the care of arterial approaches in patients after coronary invasive procedures. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the cardiovascular system, as well as coronary angiography with subsequent nursing care of patients. The research is divided into two parts. The first part is devoted to a comparison of tools used to compress the injection site in the artery and the second part presents the results of the survey dealing with respondents caring for patients with radial access. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31291
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Co Vás motivovalo k výběru tohoto tématu? 2. Existují nějaká kritéria pro volbu při použití pomůcky pro A a B? 3. Jaké jsou dle Vašeho názoru důvody odlišných výsledků Vašeho výzkumu a výzkumu Rathora at al.? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 24531 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account