Bipolární membrány a jejich využití při realizaci elektromembránových separačních procesů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cakl, Jiří cze
dc.contributor.author Charamza, Jiří
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:29:24Z
dc.date.available 2014-09-22T12:29:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58172
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována membránovým separačním procesům se zaměřením na elektromembránové procesy s iontově-výměnnými membránami. Na toto téma byla zpracována rešeršní práce, ve které jsou popsány jednotlivé hlavní procesy, zprostředkované bipolárními membránami. Těmito procesy jsou elektrodialýza a elektrodeionizace, jenţ jsou v poslední době integrovány v průmyslových výrobách. Dále je hlavní část práce věnována bipolárním membránám. V této části je zkoumáno jejich vyuţití v procesech elektrodialýzy a elektrodeionizace v průmyslovém měřítku. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 1485093 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject iontově-výměnné membrány cze
dc.subject bipolární membrány cze
dc.subject elektrodialýza cze
dc.subject elektodeionizace cze
dc.subject ion-exchange membrane eng
dc.subject bipolar membrane eng
dc.subject electrodialysis eng
dc.subject electrodeionization eng
dc.title Bipolární membrány a jejich využití při realizaci elektromembránových separačních procesů cze
dc.title.alternative Bipolar membranes and their use in the implementation of electromembrane separation processes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to the membrane separation processes with a focus on electromembrane processes with ion-exchange membrane. For this topic has been prepared extensive literature search, which describes each of the main processes mediated by bipolar membranes. These processes are electrodialysis and electrodeionization, which have recently been integrated into industrial technologies. Furthermore, the main part of the work is devoted to the bipolar membranes. This section is examined for use in the process of electrodialysis and electrodeionization in industrial scale. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30811 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalář přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 24072 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account