Komplexní restaurování jednodílné Bible kralické z roku 1613

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slovik, Radomír
dc.contributor.author Fortelná, Irena
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:18Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57983
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá komplexním restaurováním jednodílné Bible kralické z roku 1613, která pochází ze sbírek soukromého vlastníka. Kniha se dochovala v kritickém stavu v podobě značně poškozeného knižního bloku bez vazby. Blok utrpěl vlivem nedostatečné ochrany rozsáhlá mechanická poškození a došlo k značným ztrátám papírové podložky. Práce obsahuje kompletní restaurátorskou dokumentaci rozšířenou o informace o tisku, historická fakta a okolnosti spojené se vznikem objektu. Restaurátorská dokumentace podrobně popisuje typologii knihy, stav objektu před restaurátorským zásahem a celý proces restaurování. Zahrnuje také textové a grafické přílohy včetně obsáhlé fotodokumentace stavu před, v průběhu a po restaurátorském zákroku. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 14685450 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject kniha cze
dc.subject 17. století cze
dc.subject Kralice cze
dc.subject konzervační vazba cze
dc.subject knižní blok cze
dc.subject bible cze
dc.subject restoration eng
dc.subject book eng
dc.subject 17th century eng
dc.subject conservation binding eng
dc.subject text block eng
dc.title Komplexní restaurování jednodílné Bible kralické z roku 1613 cze
dc.title.alternative Restoration of the Bible of Kralice, 1613 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Tomšů, Jana
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with complex restoration of a one-volume book Bible of Kralice, published in 1613, which comes from a collection of a private owner. The book remained preserved in critical condition in a form of greatly damaged book block with missing binding. The block sustained extensive mechanical damage and there was a substantial loss of paper. The thesis contains a complete restoration documentation supplemented with information about the print, historical background and circumstances related to its origin. The restoration report describes in detail the typology of the restored book, its condition before and after the treatment and full process of restoration. It is accompanied by text and graphic supplement including extensive photographic documentation of the book condition before, during and after the restoration treatment. eng
dc.description.department Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D31376
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 25893
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account