Augustin a Židé

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lisý, Štěpán cze
dc.contributor.author Malenová, Anna
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:27:55Z
dc.date.available 2014-09-22T12:27:55Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57920
dc.description.abstract Diplomová práce na téma Augustin a Židé se věnuje názorům Augustina na Židy a judaismus. Hlavním cílem této práce je snaha zachytit vývoj názorů na Židy a judaismus v Augustinově myšlení s ohledem na jeho inspirační zdroje (Pavel z Tarsu, Tyconius, exegeze Bible). Práce se převážně opírá o prameny. První část se zabývá židovskou populací v Africe a jejich právním postavením v římské říši. V této souvislosti byla důležitá diskuse o termínech religio, superstitio a secta, která se změnila s nástupem křesťanství. Před Augustinem církevní otcové 2.-4. století se o Židech vyjadřovali často po vlivem tradice Adversus Judaoes. Augustinovy zmínky o osobním setkání s Židy a doklady o jejich přítomnosti v jeho blízkosti jsou vzácné. Největší pozornost Židům a judaismu byla věnována v dílech Contra Faustum, De civitate Dei a Adversus Judaeos. Jeho stanoviska o Židech se často opakují. Hlavní motiv představuje Židy potvrzující pravdu křesťanství, protože zachovávají knihy Starého zákona a šíří je mezi pohany. Augustin přirovnal Židy ke Kainovi (Gn 4,9-16), který je chráněn znamením před zabitím. Druhým významným odkazem je spojení Židů s Žalmem 59,12: "Jen je nepobíjej, aby můj lid nezapomněl, rozežeň je svou mocí". cze
dc.format 98 s. cze
dc.format.extent 1165556 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Augustin cze
dc.subject Židé cze
dc.subject judaismus cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject Bible cze
dc.subject Augustine eng
dc.subject Jews eng
dc.subject judaism eng
dc.subject religion eng
dc.subject Bible eng
dc.title Augustin a Židé cze
dc.title.alternative Augustine and the Jews eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Fárek, Martin cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesis Augustine and the Jews deals with the views of Augustine on Jews and Judaism. The main aim of this work is an attempt to describe the development of views on the Jews and Judaism in Augustine's thought with regard to his sources of inspiration (Paul the Apostle, Tyconius, exegesis of the Bible). The thesis is based mainly on primary sources. The first section covers the Jewish population in Africa and their legal status in the Roman Empire. In this context it is significant a debate about the terms religio, superstitio and secta that has changed with the advent of Christianity. Before Augustine the Church Fathers of the 2nd - 4th century commented on Jews often under the influence of tradition Adversus Judaeos. Augustine's mentions of a personal encounter with the Jews and evidence of their presence in his vicinity are rare. The greatest attention to the Jews and Judaism was paid by Augustine in the works Contra Faustum, De civitate Dei and Adversus Judaeos. His opinions of the Jews are often repeated. The main theme presents that the Jews confirm the truth of Christianity, because they preserve the books of the Old Testament and they spread them among the gentiles. Augustine compared the Jews to Cain (Gn 4,9-16) who is protected by mark from killing. The second important reference is the connection of the Jews with the Psalm 59,12: "Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power". eng
dc.description.department Katedra religionistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D31087 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence čtení posudků, reakce na posudky, rozprava. cze
dc.identifier.stag 22833 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account