Hodnocení kvality poskytované péče v porodnici očima klientek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta cze
dc.contributor.author Gabrielová, Kateřina
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:27:37Z
dc.date.available 2014-09-22T12:27:37Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57872
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení kvality poskytované péče očima klientek a je orientovaná na porodnice v Pardubickém kraji. Podstatou teoretické části je obecný management, management a ekonomika ve zdravotnictví, nejdůležitější části jsou věnovány tématu kvality poskytované zdravotní péče a oblastem zdravotní péče, které jsou součástí dotazníku kvality. Praktická část hodnotí všechny položky dotazníku kvality poskytované péče v porodnicích pomocí tabulek četností, kontingenčních tabulek a Pearsonova chí-kvadrát testu. Dále se v ní testují předem stanovené hypotézy. V diskuzi nacházíme odpovědi na stanovené výzkumné otázky, její další součástí jsou doporučení pro praxi, která se týkají metodiky sběru dat. cze
dc.format 86 s. cze
dc.format.extent 1416688 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject klientky cze
dc.subject kvalita péče cze
dc.subject Pardubický kraj cze
dc.subject porodnice cze
dc.subject assessment eng
dc.subject clients eng
dc.subject quality of care eng
dc.subject Pardubice Region eng
dc.subject maternity ward eng
dc.title Hodnocení kvality poskytované péče v porodnici očima klientek cze
dc.title.alternative Evaluation of the quality of provided care in a maternity hospital from the klients point of view eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with an assessment of the quality of provided care through the eyes of female clients, focusing on the maternity wards in the Pardubice Region of the Czech Republic. The essence of the theoretical part is general management, management and economics in healthcare, whereas its key parts examine the issue of quality of rendered healthcare and healthcare aspects that were included in a quality survey. The practical part assesses all items in the survey on quality of care provided in maternity wards, using frequency tables, contingency tables and a Pearson's chi-squared test. In addition, predetermined hypotheses are tested. The discussion contains responses to the determined research questions, and includes recommendations to be applied in practice concerning data collection methods. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31598
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. V práci popisujete materiálně-technické vybavení porodnic nemocnic Pardubického kraje. Sama jste je všechny navštívila? 2. Popište, jak bude probíhat sběr dat dle nové metodiky - zadávání dat přímo na oddělení, kdo bude zadávat, jak dlouho po porodu bude dotazník poskytnut.... 3. Vytvořili jste návrh propagačního materiálu, o kterém hovoříte v závěru práce, máte jeho ukázku? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 23872 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account