Využití podtlakové terapie v chirurgických oborech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Marie cze
dc.contributor.author Hladká, Michaela
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:26:20Z
dc.date.available 2014-09-22T12:26:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57652
dc.description.abstract V bakalářské práci je popsána možnost léčby rány pomocí podtlakové terapie využívající systém V. A. C. Teoretická část stručně popisuje proces hojení rány, vysvětluje princip a klinické přednosti podtlakové terapie, seznamuje s příslušenstvím, speciální technikou krytí a monitorací příslušné rány v dané oblasti. Výzkumná část je zpracována formou dotazníků zjišťující zkušenosti všeobecných sester s podtlakovou terapií. Výsledky šetření jsou vyhodnoceny pomocí grafů a tabulek, kde lze posoudit znalosti, názory na využití a problémy spojené s ošetřováním rány pomocí podtlakové terapie. Získané poznatky a stále častější výskyt této neinvazivní metody v léčbě ran je předmětem k navržení edukačního materiálu ve formě brožury, ve které je popsána možnost a provedení alternativního způsobu aplikace podtlakové terapie z hlediska snížení finanční náročnosti. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 1957692 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject podtlaková terapie cze
dc.subject V. A. C. systém cze
dc.subject hojení rány cze
dc.subject edukační materiál cze
dc.subject vacuum therapy eng
dc.subject VAC system eng
dc.subject wound healing eng
dc.subject educational material eng
dc.title Využití podtlakové terapie v chirurgických oborech cze
dc.title.alternative The use of vacuum therapy in surgery eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zezulová, Jana cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The work describes treatment options of wounds with the help of vacuum therapy using the VAC system. The theoretical section briefly describes the process of wound healing, explains the principle and clinical benefits of VAC therapy, introduces accessories, special equipment coverage and monitoring specific wounds in particular areas. The research section is presented as a way of questionnaires dealing with nurses´ experience with vacuum therapy. The results are evaluated in graphs and charts from which we can assess the knowledge and attitudes to the problems associated with treating wounds using vacuum therapy. Obtained findings and the increasing usage of non-invasive methods in the treatment of wounds is a basis to the design of educational material in a form of a brochure which describes the possibility and the way of using alternative method of applying pressure therapy in terms of reducing the financial burden. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31217
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Ve druhé výzkumné otázce zjišťujete, zda budou mít sestry dostatečné znalosti v ošetřovatelské péči o pacienta s přiloženou podtlakovou terapií. Můžete vysvětlit jaké jsou podle výsledků Vašeho šetření znalosti sester v dané problematice a co považujete za "dostatečné" znalosti? 2. Jak plánujete uplatnit Váš navržený edukační materiál (brožuru) nadále v praxi? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 21445 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account